Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker, 7,5 hp

Om utbildningen

Sociala konstruktioner av kön formar kvinnors och mäns liv och erfarenheter. Normer kopplade till kön/genus, etnicitet mm. har betydelse för människors handlingar och val. Under kursen diskuteras hur genuskonstruktioner och könsnormer hänger ihop med individers erfarenheter och strategier, samt hur dessa skapas i och formas av institutionella sammanhang där könsrelationer omförhandlas – i familjer, på arbetsplatser, inom organisationer och yrken, i lokala/nationella och politiska forum. Vilken betydelse har förändrade diskurser och politiska åtgärder kopplade till jämställdhet för genusrelationer och ojämlikhet mellan kvinnor och män på olika nivåer och i olika sammanhang? I vilken utsträckning producerar sådana förändringar skillnader mellan grupper av kvinnor och män med avseende på ålder, klass, etnicitet och sexualitet till exempel? Detta är ett par av de frågor som diskuteras under kursen.

Syftet med kursen är att bidra med teoretiska och empiriska verktyg för att synliggöra och förstå kontinuiteter och diskontinuiteter i genusrelationer med fokus på Europa och västvärlden. Kursen bygger vidare på forskning om socialt kön eller genus som ett dynamiskt, brett och delvis omdebatterat begrepp och forskningsområde. Ett viktigt ändamål med kursen är att ge en inblick i olika angreppssätt och ingångar till ämnet.

Om ämnet: Sociologi

Sociologi

Sociologi är vetenskapen om mänskliga samhällens uppkomst, utveckling, organisation och funktion, och omfattar allt från studier av nära relationer till samhällets kulturella och formella institutioner. Sociologin ger dig kunskap om hur människors arbetsförhållanden och hälsa påverkas av organisationsstrukturer eller hur identiteter och grupper formeras kring religion, etnicitet och kön. Sociologi bidrar också till att öka din förståelse av hur livschanser påverkas av individers kön, sociala bakgrund och etnicitet, liksom hur etniska konflikter uppstår.

Studier i sociologi ger dig teoretiska och metodologiska verktyg för att bättre förstå samhället och de sociala sammanhang du deltar i. Studier i sociologi är också ett naturligt komplement till andra samhällsvetenskaper som till exempel kriminologi, nationalekonomi, psykologi och statsvetenskap men även till en rad andra områden som teknik, medicin, filosofi och juridik.

ARBETSMARKNAD Sociologer har en bred arbetsmarknad inom både den privata och den offentliga sektorn. En utbildning i sociologi ger god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor, och att bedöma, värdera och genomföra undersökningar om samhällsfenomen. Till din hjälp i analys arbetet har du kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Du kan profilera dig inom olika områden såsom arbetsmarknad, organisation, migration, demografi, hälsa, genus eller familj. Efter sociologistudierna kan du arbeta med att planera och genomföra undersökningar, utredningar eller analyser av samhällsfrågor i vid bemärkelse.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Sociologiska institutionen