Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker, 7,5 hp

Om kursen

Sociala konstruktioner av kön formar kvinnors och mäns liv och erfarenheter. Normer kopplade till kön/genus, etnicitet mm. har betydelse för människors handlingar och val. Under kursen diskuteras hur genuskonstruktioner och könsnormer hänger ihop med individers erfarenheter och strategier, samt hur dessa skapas i och formas av institutionella sammanhang där könsrelationer omförhandlas – i familjer, på arbetsplatser, inom organisationer och yrken, i lokala/nationella och politiska forum. Vilken betydelse har förändrade diskurser och politiska åtgärder kopplade till jämställdhet för genusrelationer och ojämlikhet mellan kvinnor och män på olika nivåer och i olika sammanhang? I vilken utsträckning producerar sådana förändringar skillnader mellan grupper av kvinnor och män med avseende på ålder, klass, etnicitet och sexualitet till exempel? Detta är ett par av de frågor som diskuteras under kursen.

Syftet med kursen är att bidra med teoretiska och empiriska verktyg för att synliggöra och förstå kontinuiteter och diskontinuiteter i genusrelationer med fokus på Europa och västvärlden. Kursen bygger vidare på forskning om socialt kön eller genus som ett dynamiskt, brett och delvis omdebatterat begrepp och forskningsområde. Ett viktigt ändamål med kursen är att ge en inblick i olika angreppssätt och ingångar till ämnet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen