Kausal inferens i sociologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen går igenom så kallade kontrafaktiska modeller som används i kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning. Med kontrafaktiska modeller menas modeller som inkluderar försök att hantera endogenitet,selektion och/eller omvänd kausalitet genom en avancerad forskningsdesign. Modellerna kan beskrivas som specialfall av en övergripande kontrafaktisk ram som är inspirerad av experimentell forskning. Kursen ger praktiska färdigheter i att använda dessa metoder och teoretiska färdigheter som behövs för att förstå och värdera resultat från dem. Forskningsdesigner som tas upp är (1) experiment (2) instrumentvariabler (3)difference in differences samt (4) regression discontinuity.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen