Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociologi: Personal, arbete, organisation II

Sociologi: Personal, arbete och organisation II 30 hp är termin fem på PAO-programmet för dig som har valt sociologi som huvudområde.

Kursen fördjupar förståelsen av samhällets funktionssätt och ger större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp vadera.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminen 2021 sker på distans via Zoom.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Klassisk sociologisk teori: Denna kurs ger en fördjupad presentation av centrala teoretiska perspektiv inom sociologin med tyngdpunkt på klassisk teori. Delkursen behandlar både enskilda betydande teoretiker och teoretiska teman som definierar viktiga forskningsområden inom sociologin.
  Kurs-pm: Klassisk sociologisk teori V21 (201 Kb)

  Kvalitativ analys: Kursen ger grundläggande kunskaper i den kvalitativa forskningens fokus och traditionella datainsamlingsmetoder.
  Kurs-pm: Kvalitativ analys V21 (339 Kb)

  Kvantitativ analys: Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i kvantitativt samhällsvetenskapligt forsknings-och utredningsarbete. De studerande tränas i problemanalys och konkretisering av frågeställningar samt att utifrån dessa välja lämplig undersökningsdesign. Statistiska urvalsmetoder, kvantitativa datainsamlingsmetoder samt grundläggande kvantitativa analysmetoder behandlas. De studerande lär sig att förstå innebörden i olika begrepp och mått som är vanligt förekommande i kvantitativt orienterad forskning.
  Kurs-pm: Kvantitativ analys V21 (305 Kb)

  Organisationsteori: Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om organisationsteorins olika delområden med särskild betoning på omvärld, organisationskultur och identitet, ledarskap samt beslutsfattande. Centrala teorier introduceras och vi analyserar och diskuterar varför organisation och organisering är viktiga begrepp för att förstå det samhälle vi lever i.
  Kurs-pm: Organisationsteori H20 (238 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

  I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig för respektive delkurs:

  Klassisk sociologisk teori: Daniel Ritter

  Kvalitativ analys: Mikaela Sundberg

  Kvantitativ analys: Magnus Bygren

  Organisationsteori: Tiziana Sardiello

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema H20

  Schema V21

 • Kontakt