Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap, 180 hp

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv.

Programöversikt

Obligatoriska kurser i pedagogik och folkhälsovetenskap, samtliga på grundnivå

År 1

Termin 1: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

Introduktion till pedagogik och hälsa, 7,5 hp
Kunskap, lärande och hälsa, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Identitet i hälsa och sjukdom, 7,5 hp

Termin 2: Kurser i folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskapens grunder, 7,5 hp
Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7,5 hp
Sociala faktorer och hälsa, 7,5 hp
Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7,5 hp

År 2

Termin 3: Kurser i folkhälsovetenskap

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp
Migration, integration och hälsa, 7,5 hp
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7,5 hp
Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7,5 hp

Termin 4: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa

Hälsokommunikation, 7,5 hp
Ledarskap och projektledning, 7,5 hp
Hälsoarbetets etik, 7,5 hp
Projektarbete, 7,5 hp

År 3

Termin 5: Kurser i folkhälsovetenskap respektive pedagogik med inriktning mot hälsa

Det professionella samtalet I, 7,5 hp (huvudområdet Pedagogik)
Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Praktikkurs, 15 hp (huvudområdet Pedagogik)
Termin 6: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa

Pedagogikens forskningsfält, 5 hp
Kvalitativ metod och vetenskaplig analys, 10 hp
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa, 15 hp

Mer information

Förutom kurser med pedagogiska teman som lärande, identitet och kommunikation i relation till hälsa, ges folkhälsovetenskapliga kurser som fokuserar hälsans orsaker på befolkningsnivå. Teman som tas upp är sociala faktorer och hälsa, migration, barn och unga, arbetsliv och åldrande, beroende, samt folkhälsa och samhällets styrning. Programmet innehåller även flera praktiskt orienterade kurser som projektledning, ledarskap och professionella samtal. I programmet ingår en praktikkurs på tio veckor, där du har möjlighet att själv söka upp en praktikplats som intresserar dig eller får praktisera hos en av våra samarbetspartners. 

Bred och unik kompetens

Tanken med programmet är att du ska få en bred och samtidigt unik kompetens inom områdena pedagogik och hälsa samt folkhälsovetenskap. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger kunskap om processer som påverkar människors lärande, förståelse och erfarenheter av hälsa och sjukdom.

Du får också kunskap om folksjukdomar, folkhälsopolitik och ojämlikhet i hälsa. Förutom dessa kurser som ger en god grund för samhällsvetenskapligt relevanta frågor om hälsa får du kompetens i att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. Du får också färdigheter i att genomföra professionella samtal, i rapportskrivning och i projektledning. 
 

Terminöversikt

  • Under första terminen ges en introduktion till huvudområdet pedagogik med fokus på hälsa och lärande samt en första introduktion i vetenskaplig metod.
  • De två efterföljande terminerna studeras olika aspekter av folkhälsa. Ämnen som studeras är grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.
  • Termin 4 består av studier i huvudområdet pedagogik med fokus på kommunikation, ledarskap, etik och projektarbete inom hälsoområdet.
  • Termin 5 innehåller praktik, teorier om och tillämpning av professionella samtal samt en fördjupning i kvantitativ metod. Programmet avslutas med fördjupning i huvudområdet pedagogik i form av pedagogikens forskningsfält, vetenskaplig metod och examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa.

Arbetsmarknad och karriär

Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet pedagogik, med breddning inom folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för arbete inom exempelvis utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag om hälsopedagogiska- och folkhälsofrågor. Tjänster kan finnas i såväl offentlig sektor (kommuner, landsting, statliga myndigheter) som privat sektor samt intresseorganisationer. Du kan arbeta förebyggande, med samordning och planering av folkhälsopedagogiska insatser och projekt och som hälsoutvecklare inom exempelvis företagshälsovård. Genom kandidatprogrammet får du också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen