Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv, 120 hp

Om utbildningen

Befolkningens hälsa har förbättrats över hela världen, men skillnaderna mellan länder har ökat och delar av världens befolkning halkar efter i ökad grad. Inom länderna är tendensen ofta densamma, en ökad ojämlikhet i hälsa. Masterprogrammet ”Population Health: Societal and Individual perspectives”, vid Institutionen för folkhälsovetenskap, tar upp orsakerna till ojämlikhet i hälsa med fokus på betydelsen av välfärd, sociala och ekonomiska förhållanden över livscykeln såväl som beteenden och egenskaper hos individen. Hälsan, och dess sociala fördelning, studeras utifrån en tvärvetenskaplig kombination av sociologiska, psykologiska och folkhälsovetenskapliga perspektiv.

Baserat på den senaste internationella forskningen ger masterprogrammet en bred kunskap inom folkhälsoområdet och en fördjupad kunskap kring relationen till individuella egenskaper och samhällets organisering. De ingående kurserna sträcker sig från betydelsen av välfärdspolitik till psykobiologiska processer, från regional till global hälsa. Programmet ger ett livscykelperspektiv på hälsa med specifika kurser kring ojämlikhet i hälsa bland barn och ungdomar samt bland äldre. Genomgående i programmet används kvantitativa metoder.

De kunskaper som studenten får, som att självständigt analysera hälsofrågor, kritiskt värdera resultat och kunskap i kvantitativa metoder, förbereder studenten för en fortsatt forskningskarriär såväl som arbete inom nationella och internationella organisationer vilka arbetar med att främja hälsa.

Till ansökan ska ett personligt motivationsbrev på engelska bifogas. Vänligen ladda ned och fyll i vår CV-blankett för att underlätta bedömningen. Blanketten hittar du på vår hemsida www.su.se/publichealth/master.

Om ämnet: Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på kopplingarna mellan samhälle och hälsa. Dessa kopplingar studeras både på samhälls-, grupp- och individnivå, men även kopplingar mellan dessa nivåer är centrala. Centralt är därmed dels länkar mellan makro och mikro, där samhällets strukturer och individuella biologiska processer utgör ändpunkterna, dels processer över livscykeln.

På Institutionen för folkhälsovetenskap ges masterprogrammet "Population health: Societal and individual perspectives" 120 hp. Med utgångspunkt i aktuell internationell forskning ger masterutbildningen en bred kunskap i folkhälsa och en fördjupad förståelse för hur hälsa är relaterat till individuella egenskaper och samhällets organisering. Utifrån ett livsförloppsperspektiv och med fokus på internationell hälsa behandlar utbildningen hela kedjan från biologiska processer till välfärdspolitik, där kopplingar till ojämlikhet i hälsa lyfts fram.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för folkhälsovetenskap