Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multivariata metoder

Kursen ger dig kunskaper i olika multivariata metoder. Du får tillämpa statistisk programvara för att analysera data som modellerats genom multivariata metoder. Du lär dig att tolka relevant output. Metoderna som du får lära dig i kursen illustreras främst med beteendevetenskapliga tillämpningar.

Kursen kan vara av speciellt intresse för kvantitativt inriktade beteendevetare, då de multivariata metoderna illustreras med beteendevetenskapliga tillämpningar. Speciellt studeras principalkomponenter och faktoranalys, men även bland annat diskriminantanalys, logistisk regression och klusteranalys. Grundläggande matrisalgebra av användning för kursen introduceras. Dessutom tar kursen upp hur statistik programvara för multivariata metoder kan användas.