Urval och estimation, 7,5 hp

Urvalsmetoder behandlar hur man gör representativa urval och hur man på bästa sätt kan utnyttja i förväg tillgänglig information.

Den behandlar de vanliga urvalsmetoderna för en urvalsundersökning: obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, olika former av urval med varierande urvalssannolikheter (sk pps), clusterurval, flerstegsurval och systematiska urval. Kursen behandlar även urvalsmetoder som utnyttjar tidsaspekten t ex roterande urval eller panelurval och metoder som ger en bra geografisk eller spatial spridning. Den diskuterar också speciellt undersökningar vars primära syfte är att studera förändringar över tiden både på mikro- och makronivå. Vidare behandlas hur man väljer mellan metoderna och hur planerna implementeras. När undersökningen genomförts skall man sedan skatta olika parametrar såsom populationstotaler, bakomliggande storheter, samband och speciella mått. Kursen diskuterar olika skattningsförfaranden speciellt vid tillgång till olika former av hjälpinformation i ramen.

Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av urvalsundersökningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen