Analys av surveydata, 7,5 hp

Kursen behandlar hur man använder data insamlade vid urvalsundersökningar i andra analyser än rent deskriptiva. Kursen behandlar både enkla och mer komplexa urvalsdesigner med t ex varierande urvalssannolikheter i samband med vanliga statistiska analyser, t ex logistiska och multivariata, regressionsanalyser, tidsserier, strukturella ekvationsmodeller. I kursen behandlas också hur hjälpinformation som finns i ramen skall utnyttjas analysen.

Begreppen Inferenspopulation och undersökningspopulation behandlas.

     

Med dagens snabba utveckling inom IT-området har användningen av surveydata även i mer komplicerade analyser ökat. Kursen ger kunskaper som idag behövs på många ställen för att kunna utnyttja data tillfullo, både som underlag för beslut och offentlig debatt och för forskning inom samhälls- och beteendevetenskaper.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen