Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Professionella samtal i socialt arbete II

Kursen är en terminsövergripande kurs som ligger utanför ordinarie studiegång, och som erbjuder en möjlighet att studera och praktiskt träna på professionella samtal i det sociala arbetet.

Kursen ges endast för antagna till socionomprogrammet vid Stockholms universitet med fullföljda studier om minst 60 hp inom programmet.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Ge kunskap i betydelsen av ett professionellt förhållningssätt till samtal som verktyg i socialt arbete.
  • Ge kunskap och praktisk erfarenhet i att hålla och genomföra professionella samtal.
  • Ge kunskap och praktisk erfarenhet om vilka känslor, affekter och emotioner som uppstår i möten mellan socionomer och klienter.
  • Ge fördjupade kunskaper kring syfte och mål i olika former av samtal.

  Studenten ska efter genomgången kurs kunns:

  • Uppvisa fördjupad kunskap om professionella samtal som verktyg i socialt arbete.
  • Uppvisa kunskap om och kunna reflektera över hur professionella samtal kan användas i ett utvecklande och stödjande klientarbete.
  • Uppvisa kunskap om samtalets dynamik och struktur.
  • Uppvisa kunskap om om de känslor, affekter och emotioner som uppstår i möten mellan socionomer och klienter.
  • Använda aktuell forskning och teoribildning för att kunna analysera de egna förmågorna i professionalla samtal.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av tillämpningsövningar, föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid de praktiska övningstillfällena och tre examinerande uppgifter ska göras i samband med seminarier och tillämpningsövningar.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För kursens betygskriterier, se separat kursbeskrivning.
  För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • En individuell hemtentamen, 4.5 hp med graderingen A-F.
  • Tre reflektionsuppgifter om totalt 3 hp med bedömningen G/U

  Övriga kurskrav:
  Deltagande vid seminarier och tillämpningsövningar är obligatoriskt. Frånvaro vid högst två tillfällen kan kompenseras med ersättningsövningar enligt lärarens anvisningar.

  Grund för kursens betyg:
  Kursbetyget förutsätter uppfyllda krav på kursens fyra examinationer.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Examinator

  Peter Andersson

  Tina Wittsell

  Annelie Silvén Hagström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Peter Andersson (peter.andersson@socarb.su.se)

  Tina Wittsell (tina.wittsell@socarb.su.se)

  Annelie Silvén Hagström (annelie.silven.hagstrom@socarb.su.se)