Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv

Fjärde kursen i Socionomprogrammet.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Innehåll

  • Socialt arbete inom områdena fattigdom och välfärd; alkohol och narkotika; barn och ungdom; äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Analys av sociala processer och problem, med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.
  • Samspelet mellan individers och gruppers levnadsvillkor i relation till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer avseende t ex klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga.
  • Utredning och utvärdering av olika sociala insatser.
  • Mäns våld mot kvinnor.
  • Våld i nära relationer.

  För godkänt resultat på kursen ska studenterna kunna:

  • Identifiera, beskriva, analysera och utreda centrala aspekter av socialt arbete på individ-, grupp-,organisations- och samhällsnivå.
  • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings-, utvärderings- och utvecklingsarbete.
  • Visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.
  • Visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  • Visa kunskap om mäns våld mot kvinnor.
  • Visa kunskap om våld i nära relationer.

  Delkurser

  • Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
   Social work: Poverty and Welfare I
  • Socialt arbete: Alkohol och narkotika I, 7,5 hp
   Social work: Alcohol and Drugs I
  • Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I, 7,5 hp
   Social work: Children, youth and family I
  • Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning, 7,5 hp
   Social work: Older and Disabled Persons, 7.5 hp.

  Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
  Social work: Poverty and Welfare I

  Innehåll:

  • Historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
  • Olika aspekter av den politiska och organisatoriska inramningen av arbetet med ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
  • Modeller för arbete med, och utredningar av rätten till, ekonomiskt bistånd, utifrån dess vetenskapliga,etiska, rättsliga och samhälleliga ramverk.
  • Förhållanden som avser betydelsen av faktorer som t.ex. kön, etnicitet, klass och ålder samt mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relation till ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.

  Förväntade studieresultat:
  För godkänt resultat på delkursen ska studenterna kunna:

  • Redogöra för och diskutera historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
  • Redogöra för och diskutera betydelsen av politisk inramning, organisatoriska förutsättningar, arbetssätt och åtgärdsbedömningar i förhållande till ekonomisk utsatthet och ekonomiskt bistånd.
  • Redogöra för och diskutera modeller för arbete med, utredning av rätten till, ekonomiskt bistånd, utifrån dess vetenskapliga, etiska, rättsliga och samhälleliga ramverk.
  • Redogöra för, diskutera och analysera olika gruppers (t.ex. barn, äldre, arbetslösa, sjuka, migranter samt personer som utsätts för ekonomiskt förtryck i nära relationer) förutsättningar när det gäller ekonomisk utsatthet.

  Socialt arbete: Alkohol och narkotika I, 7,5 hp
  Social work: Alcohol and Drugs I

  Innehåll:

  • Historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på socialt arbete med alkohol och narkotika.
  • Modeller för socialt arbete med alkohol och narkotika samt dess organisatoriska och politiska inramning.
  • Kunskap om utredning och åtgärdsbedömning inom det aktuella området utifrån relevanta vetenskapliga,etiska, rättsliga och samhälleliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
  • Betydelsen av brukarmedverkan, och brukarperspektiv inom området socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem.

  Förväntade studieresultat:
  Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för och diskutera historiska, empiriska och teoretiska perspektiv på alkohol- och narkotikaanvändning.
  • Visa insikt om betydelsen av organisatoriska och politiska förutsättningar när det gäller modeller för socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem.
  • Visa kunskap om utredning och interventioner inom området alkohol- och narkotikaproblem.
  • Diskutera och analysera olika gruppers sociala villkor när det gäller alkohol- och narkotikaanvändning samt relaterade problem.
  • Visa insikt om betydelsen av brukarmedverkan, samt identifiera brukarperspektiv inom området socialt arbete med alkohol- och narkotikaproblem.

  Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I, 7,5 hp
  Social work: Children, youth and family I

  Innehåll:

  • Livsvillkor för barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer med särskilt fokus på våld i nära relationer.
  • Empiriska och teoretiska perspektiv inom socialt arbete med barn, ungdom och familj samt deras implikationer för det praktiska arbetet.
  • Former och modeller för socialt arbete med barn, ungdom och familj, med fokus på det svenska barnavårdssystemet.
  • Utredning, bedömning och åtgärder i socialt arbete med barn, ungdom och familj.
  • Klass-, kön-, ålder- och etnicitetsperspektiv samt frågor om sexuell läggning inom området socialt arbete med barn, ungdomar och familj.
  • Brukarperspektiv och brukarinflytande inom området socialt arbete med barn, ungdom och familj.
  • Professionella samtal med barn och föräldrar.

  Förväntade studieresultat:
  För godkänt resultat på delkursen ska studenterna kunna:

  • Redogöra för och diskutera betydelsen av olika former av utsatthet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, för barn, ungdom och familjer.
  • Visa insikt om olika empiriska och teoretiska perspektiv inom socialt arbete med barn, ungdom och familj och deras implikationer för det praktiska arbetet.
  • Redogöra för och analysera olika former och modeller för socialt arbete med barn, ungdom och familj.
  • Muntligt och skriftligt tillämpa kunskap om samtal, utredning och bedömning inom området socialt arbete med barn, ungdom och familj.

  Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning, 7,5 hp
  Social work: Older and Disabled Persons

  Innehåll:

  • Empiriska och teoretiska perspektiv på socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa och funktionsförmåga samt våld i nära relationer.
  • Intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning, samt dess organisatoriska inramning.
  • Metoder för utredningar inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Betydelsen av brukarmedverkan, och brukarperspektiv inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning

  Förväntade studieresultat:
  Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för och tillämpa teoretiska och empiriska perspektiv på socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Kritiskt reflektera kring samspelet mellan individers och gruppers sociala situation,levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa, funktionsförmåga samt våld i nära relationer.
  • Redogöra för och tillämpa intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Redogöra för och kritiskt reflektera kring arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning samt dess organisatoriska och politiska inramning.
  • Tillämpa metoder för utredningar inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Visa insikt om betydelsen av brukarmedverkan, samt identifiera brukarperspektiv inom området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.
  Undervisningsspråk svenska.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala.

  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Underkänd, något mer arbete krävs
  F=Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För delkursens betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser, betygssatta enligt sjugradig betygsskala.

  Slutbetyg för hela kursen baseras på ett medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma delkurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat delkurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
  Social work: Poverty and Welfare I

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Salstentamen

  Övriga kurskrav:
  Inlämning och redovisning av uppgifter enligt anvisning i delkursbeskrivning. För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

  Frånvaro vid maximalt två seminarier skall kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisning.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursens betyg baseras på resultatet på salstentamen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Socialt arbete: Alkohol och narkotika I, 7,5 hp
  Social work: Alcohol and Drugs I

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Salstentamen

  Övriga kurskrav:
  Inlämning och redovisning av uppgifter enligt anvisning i delkursbeskrivning. För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

  Frånvaro vid maximalt två seminarier skall kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisning.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på resultatet på salstentamen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I, 7,5 hp
  Social work: Children, youth and family I

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Salstentamen

  Övriga kurskrav:
  Godkänt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga uppgifter enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivningen. För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

  Frånvaro vid maximalt två seminarier skall kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisning.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på resultatet på salstentamen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning, 7,5 hp
  Social work: Older and Disabled Persons

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell hemtentamen

  Övriga kurskrav:
  Inlämning och redovisning av uppgifter enligt anvisning i delkursbeskrivning.

  För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid samtliga seminarier. Frånvaro vid maximalt två seminarier skall kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisning.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på resultatet på hemtentamen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Examinator

  Socialt arbete: Fattigdom och välfärd: Katarina Thorén

  Socialt arbete: Alkohol och narkotika I: Ninive von Greiff

  Socialt arbete: Barn, ungdom och familj: Hanna Linell/Francesca Östberg

  Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning: Petra Ulmanen/Sara Erlandsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Socialt arbete: Fattigdom och välfärd
  Katarina Thorén (katarina.thoren@socarb.su.se)

  Socialt arbete: Alkohol och narkotika I
  Ninive von Greiff (ninive.von.greiff@socarb.su.se)

  Socialt arbete: Barn, ungdom och familj
  Hanna Linell (hanna.linell@socarb.su.se)
  Francesca Östberg (francesca.ostberg@socarb.su.se)

  Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning
  Petra Ulmanen (petra.ulmanen@socarb.su.se)
  Sara Erlandsson (sara.erlandsson@socarb.su.se)