Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Välfärdsrätt

Kursen behandlar centrala delar av den svenska välfärdsrätten i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barns rättigheter.

I kursen tränas juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete samt att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar

  • Centrala delar av den svenska välfärdsrätten i relation till  internationell rätt och mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barns rättigheter. 
  • Juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med i sammanhanget relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete.
  • Självständig inhämtning, analys och kritisk värdering av kunskap inom de rättsområden som ingår i momentet med utgångspunkt i teoretiska perspektiv.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna

  • Visa kunskaper om centrala delar av gällande rätt och rättsliga principer inom de rättsområden som ingår i momentet.
  • Visa fördjupade färdigheter och förmåga i att genom juridisk analys och problemlösning integrera rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete.
  • Visa fördjupade färdigheter och förmåga i att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Frånvaro från seminarietillfälle ska kompenseras enligt lärares anvisningar.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänt, något mer arbete krävs
  F = Underkänt, mycket mer arbete krävs

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande ( till exempel självplagiering) vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell skriftlig hemtentamen.

  Övriga kurskrav:
  Seminariedeltagande jämte skriftliga uppgifter enligt lärarens anvisningar i kursbeskrivningen. Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska för att tillgodoräknas studenten vara examinator till handa senast 3 (tre) veckor efter kursavslut.

  Grund för kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på resultatet på hemtentamen samt samt närvaro och aktivt deltagande vid seminarier.

  Konsekvenser av betyget Fx resp. F:
  Se institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination.

  Examinator

  Examinator ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studierektor Torbjörn Bildtgård (torbjorn.bildtgard@socarb.su.se)