Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet

Från patient till person - Bakgrund, tankeram, de professionellas roll och brukarnas praktik.

I socialt arbete möter vi människor som även har psykiska problem oberoende vilket fält vi arbetar inom och inte bara om vi arbetar med ”socialpsykiatriska insatser”. För att kunna hjälpa dem behöver vi kunskap om hur psykiska problem uppkommer och vad som kan hjälpa människor med psykiska problem; vad kan vi som professionella göra? Hur kan vi skapa allianser med dem det gäller?

Kursen har en psykosocial inriktning och bygger på forskning om brukares och professionellas erfarenheter. Kursen presenterar även ny forskning om psykiska problems uppkomst, utveckling och hur en återhämtningsprocess kan gå till. Kursen presenterar även ett sammanhang till det sociala arbetet med personer med psykiska problem.

I och med SoL fastställdes kommunernas ansvar i förhållande till människor med psykiska problem (funktionsvariation). Psykiatrireformen försökte formulera en gräns mellan socialt arbetet och psykiatrins insatser för denna grupp. Utifrån denna gräns har kommun och region försökt att utveckla verksamheter och samarbetsformer. Denna bakgrund presenteras i kursens inledning.

Kursens fokus ligger dock på den forskningsbaserade kunskapen om brukares och professionellas erfarenheter av hjälpande insatser. Kursen har en tydlig socialpsykologisk utgångspunkt och presenterar det nuvarande kunskapsläget om psykiska problems uppkomst och utveckling, inklusive återhämtning. 

Forskningen pekar på människor med psykiska problem inte främst som offer, utan som agent i sitt eget liv. Detta bildar utgångspunkten för hur professionella social arbetare kan bidra till deras återhämtningsprocess.

Under kursen betonas kopplingen mellan forskningsresultat och vardagspraktik. 
 

 • Kursupplägg

  Under kursen presenteras både övergripande perspektiv på ”psyk-fältet” och fokuserade föreläsningar på hur brukarinflytandet och vår nya förståelse av ”patienter” som ”personer” kan ta sig för konkreta uttryck i socialarbetares vardag.

  Frågor om hur vi kan förstå psykiska ”sjukdomar”, som problem, sjukdomar, distress och vad vår förståelse får för konsekvenser för hur vi möter dessa personer, varvas med konkreta exempel på hur brukarinflytande kan ta sig för uttryck i praktiken. 

  Konkreta exempel kopplas till övergripande kunskapsfrågor.

  Förväntade studieresultat
  Efter att ha genomgått kursen forväntas studenterna kunna:

  • Placera den aktuella socialpolitiska diskursen om psykiska funktionshinder i relation till forandringar av socialpolitiken.
  • Problematisera vetenskapliga och politiska begrepp och hur dessa bidrar till att forma villkoren for socialt arbete och for målgruppen.

  Undervisning

  Samtliga moment på kursen är föreläsningar utom en som innehåller seminarieinslag där studenterna får arbeta med några arbetsuppgifter. Föreläsningarnas innehåll är relaterade till slutexaminationen på kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemtentamen. Studenterna får fyra frågor och väljer vilka tre av dem de vill besvara. Tentamensfrågorna delas ut i samband med kursens näst sista föreläsning.

  Varje fråga är uppdelad i två delar, en mer kunskapsredovisande och en mer diskuterande/kontextualiserande/problematiserande.

  I båda delarna är det viktigt att du förankrar det du skriver i litteraturen, främst kursens, men även annan lämplig litteratur.

  Viktigt med (1) kunskapsredovisning, (2) att kunna relatera kunskap till en kontext (övrig kunskap och/eller arbetsförhållanden och/eller egna yrkeserfarenheter) och (3) ett kritiskt (inte nödvändigtvis negativt) förhållningssätt.
   

  Examinator

  Alain Topor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att skriva till mig: alain.topor@socarb.su.se