Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet

Från patient till person - Bakgrund, tankeram, de professionellas roll och brukarnas praktik.

I socialt arbete möter vi människor som även har psykiska problem oberoende vilket fält vi arbetar inom och inte bara om vi arbetar med ”socialpsykiatriska insatser”. För att kunna hjälpa dem behöver vi kunskap om hur psykiska problem uppkommer och vad som kan hjälpa människor med psykiska problem; vad kan vi som professionella göra? Hur kan vi skapa allianser med dem det gäller?

Kursen har en psykosocial inriktning och bygger på forskning om brukares och professionellas erfarenheter. Kursen presenterar även ny forskning om psykiska problems uppkomst, utveckling och hur en återhämtningsprocess kan gå till. Kursen presenterar även ett sammanhang till det sociala arbetet med personer med psykiska problem.

I och med SoL fastställdes kommunernas ansvar i förhållande till människor med psykiska problem (funktionsvariation). Psykiatrireformen försökte formulera en gräns mellan socialt arbetet och psykiatrins insatser för denna grupp. Utifrån denna gräns har kommun och region försökt att utveckla verksamheter och samarbetsformer. Denna bakgrund presenteras i kursens inledning.

Kursens fokus ligger dock på den forskningsbaserade kunskapen om brukares och professionellas erfarenheter av hjälpande insatser. Kursen har en tydlig socialpsykologisk utgångspunkt och presenterar det nuvarande kunskapsläget om psykiska problems uppkomst och utveckling, inklusive återhämtning. 

Forskningen pekar på människor med psykiska problem inte främst som offer, utan som agent i sitt eget liv. Detta bildar utgångspunkten för hur professionella social arbetare kan bidra till deras återhämtningsprocess.

Under kursen betonas kopplingen mellan forskningsresultat och vardagspraktik.