Go to this page on our english site

Evidens och kunskap inom socialt arbete

 • 7,5 hp

Under de senaste decennierna har frågan om evidensbaserad praktik (EBP) varit en av de viktigaste inom socialt arbete. Detta väcker frågor om vad socialt arbete är och bör vara. Den här kursen behandlar kunskaps- och evidensfrågor i relation till praktiskt socialt arbete.

I socialt arbete märks allt starkare krav på att arbetet skall vara evidens- eller kunskapsbaserat. Kraven på att arbeta med evidensbaserade interventioner eller på annat sätt implementera forskningsresultat i det praktiska arbetet kommer både från professionen själv och från aktörer i omgivningen. Kursens centrala tema är att diskutera evidensfrågorna och dess implikationer för socialt arbete. Ett viktigt inslag är att studera kunskapsunderlaget för olika former av insatser på det sociala arbetets fält.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Begreppet evidensbaserat socialt arbete och dess framväxt.
  • Kunskaps- och evidensfrågor i relation till socialt arbete som profession.
  • Olika vetenskapliga metoder för att studera utfall och effekter av sociala insatser.
  • Aktuell forskning om kunskapsunderlaget för insatser inom olika delar av det sociala arbetets fält.

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för och kritiskt reflektera över evidensbaserat socialt arbete och näraliggande begrepp.
  • Förstå och analysera kunskapsunderlaget beträffande effekter av insatser i socialt arbete.
  • Reflektera över innebörden av användning av evidens och andra kunskapskällor i det praktiska sociala arbetet

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av en föreläsningsserie och seminarier. Under seminarierna får studenterna öva sig på att lästa och kritiskt granska studier om interventioners effekter, samt reflektera över vad EBP kan innebära i det praktiska sociala arbetet. Inför varje seminarium skall en individuell skriftlig uppgift lämnas in. Dessa uppgifter förbereder studenterna inför för den avslutande och mer omfattande hemtentamen. 

  Examination

  Examinerande uppgifter: Förberedelse inför och aktivt deltagande på seminarierna, samt en skriftlig rapport om kunskapsläget för en specifik intervention.

  Examinator

  Kursansvar: Emelie Shanks och Alexander Björk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Eventuella frågor kan ställas till de gruppansvariga lärarna på kursen, antingen via mail eller via Athena.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen