Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykosocialt arbete II

Psykosocialt arbete II ges på avancerad nivå och diskuterar socialt arbete i teori och praktik.

Psykologiska, socialpsykologiska, sociala och psykosociala teorier diskuteras och dess betydelse för praktiskt socialt arbete analyseras. Relationsbaserat socialt arbete, klientbemötande och klinisk handledning av praktiskt arbete är också i fokus.

 • Kursupplägg

  Kursens övergripande upplägg fokuserar på att diskutera och praktiskt tillämpa psykologiska och psykosociala perspektiv i teori och praktik, bland annat via klientanalyser.

  Kursens innehåll

  • Aktuella och relevanta psykologiska och psykosociala perspektiv och deras tillämpning inom ramen för psykosocialt arbete.
  • Fördjupande teoretiska perspektiv för psykosocialt arbete.

  Förväntade studieresultat enligt kursplan
  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva olika relevanta och aktuella psykologiska och psykosociala perspektiv.
  • Beskriva och analysera relationen mellan psykologiska och psykosociala perspektiv och deras relevans för att förstå aktuella problemområden inom professionellt socialt arbete.
  • Beskriva och analysera hur psykologiska och psykosociala perspektiv och metoder kan bidra till ett professionellt möte med klienter i kris inom ramen för socialt arbete.
  • Teoretiskt kunna tillämpa och kritiskt granska psykologiska och psykosociala handlingsstrategier och synsätt i förhållande till det sociala arbetets olika målgrupper och skilda arenor.
    

  Undervisning

  Undervisningen omfattar föreläsningar, presentationer, och väl strukturerade seminarier med diskussioner av centrala kursteman där fokus är på att diskutera olika psykologiska, psykosociala teorier inklusive sociala och feministiska perspektiv samt vad teoretisk kunskap betyder i praktiskt psykosocialt arbete med klienter. Praktisk tillämpning av teori för analys av olika klientärenden inklusive diskussioner om vilken form av kliniskt handledningsstöd som socialarbetaren kan behöva samt hur man kan utvärdera sina insatser. Kopplingen till forskning och evidensbaserat socialt arbete diskuteras. 

  Psykosocialt arbete II i teori och praktik

  Kursen Psykosocialt arbete har betoning på tillämpat psykosocialt arbete där de teoretiska perspektivens relevans för praktiskt klientarbete och analyser av klientärenden och förståelsen av praktiskt relationsbaserat socialt arbete står i fokus. Innebörden av den professionella identiteten som socialarbetare och dennes interpersonella kompetenser för att kunna bedriva ett professionellt psykosocialt arbete diskuteras ingående. 

  Examination

  De övergripande examinationsuppgifterna som ingår i kursen är följande: Kursen examineras dels via gruppexamination där teoretisk förståelse av olika teorier och dess tillämpning för analys av olika klientärenden står i fokus och dels av en speciell (sal)skrivning där kursens upplägg innebär att man noga förbereder de studerande på att kunna diskutera vissa centrala kursteman. Detta betyder mer i detalj att kursen diskuterar utvalda centrala psykosociala teman av teoretisk och praktisk natur som noga belyses och diskuterats under kursens gång. Det är således inte fråga om en sedvanlig (sal)skrivning utan meningen är att de studerande ska träna sig i att kunna beskriva, analysera och reflektera kring centrala teman väl kända under kursens gång och som beskrivs i kurslitteraturen, vars teman sedan examineras vid examinationstillfället. 

  Löpande genom kursen ingår aktivt deltagande i de teoretiska och praktiskt inriktade diskussionsövningarna med grund i utvalda instuderingsfrågor och beskrivning av centrala tematiska fokuspunkter i kurslitteraturen. Kursen innehåller en pedagogisk strategi där läraren försöker utveckla en pedagogisk arbetsallians med de studerande. Detta för att de studerande ska kunna klara kursen på ett bra sätt förutsatt ett aktivt deltagande i kursens centrala temadiskussioner och därtill hörande beskrivningar i kurslitteraturen. Idealt sett ska examinationstillfället, skrivningen, kunna upplevas som en bekräftelse på kunskaper som redan ingående diskuterats och erhållits under kursens gång. Under våren och hösten 2020 har examinationen bestått i hemskrivning på grund av Corona-epidemin som också inneburit positiva kommentarer från studerandegruppen. Kursen brukar väcka ett stort intresse bland de studerande och studiegruppen brukar vara förhållandevis stor och nå en mycket hög genomströmning. Genomförda kursutvärderingar indikerar att de studerande varit mycket nöjda med kursens struktur, innehåll och examinationsprocess. 
   

  Examinator

  Sam Larsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  1. Kurstillfälle 1: Presentation av kursen och inledande seminariediskussioner 
  Kursintroduktion - Psykosocialt arbete II 

  - Kursens innehåll och struktur: Kursteman, kurslitteratur och examination;
  - Psykosocialt arbete i teori och praktik: En introduktion av psykologi, socialpsykologi och sociala perspektiv och dess praktiska betydelse för (psyko-)socialt arbete.
  Psykosociala och socialpsykologiska perspektiv på psykisk ohälsa.
  Litteraturförslag: Brandell 2011, kapitel 1-3; Börjeson, 2010/senare, del 3; Larsson & Sohlberg, 2014, del III; Parrish, 2010/2014, kapitel 4. 

  2. Kurstillfälle 2: Föreläsning/presentation och seminariediskussioner
  Psykologiska och psykosociala perspektiv: Kognitionspsykologi, socialpsykologi, social analys och systemteori och dess betydelse för praktiskt socialt arbete

  - Psykologi, socialpsykologi, social analys och systemteori
  - Perspektiv på sociala problem: Vad är psykosociala problem och hur kan psykosociala problem analyseras? Olika utgångspunkter för psykosocial analys där ”socialpsykologi för socialt arbete”, psykologiska och sociala perspektiv integreras.
  Litteraturförslag: Brandell, 2011, kap. 7-9, Hwang et al 2012, kap. 4-7; Larsson & Sohlberg, 2014 del II-III; Parrish, 2010/2014, del 2-3, kapitel 4-7, 11; Tew et al 2012 (artikel).

  3. Kurstillfälle 3: Föreläsning/presentation och seminariediskussioner, 
  Stödsamtal/Counselling: Betydelsen av stödsamtal i praktiskt socialt arbete 

  Stödsamtal och klientbemötande i teori, praktik och evaluering inom psykosocialt arbete.
  Teoretiska perspektiv nära praktiken: Betydelsen av anknytningsteori, mentalisering, psykologi och socialpsykologi för att förstå den sociala och socialpsykologiskt färgade konstruktionen av klienten och av behandlingsrelationen mellan socialarbetare och klient.
  Genus i samtal inom socialt arbete. Ett kritiskt socialpsykologiskt perspektiv på stödsamtal och behovet av att kritiskt utvärdera stödsamtal inom socialt arbete
  Litteraturförslag: Brandell 2011, kap. 26; Börjeson 2010, del 4; Hennessey, 2011, kap. 1-6; Larsson & Trygged, 2010, kap. 2-4, 6-8, 9-11; Larsson & Sohlberg, 2014, del III-IV; Wennerberg, 2012, kap. 2-4, 10.
   
  4. Kurstillfälle 4: Storgruppsseminarium I (som innebär ett särskilt fokus på tillämpade diskussioner enligt vissa diskussionsuppgifter). Presentation och grupparbete. 
  Psykosocialt arbete i praktiken: Relationen; teori, praktik och forskning/evidens

  -    Diskussion av centrala teoretiska teman och beskrivna fallskildringar i kurslitteraturen - Att beskriva och analysera klient-behandlarrelationer mot bakgrund olika teoretiska och praktiska ingångar i litteraturen - (Utdelad seminarieuppgift ges för diskussion) 
  Litteraturförslag: Brandell, 2011, kap. 7-9, 17-19, 26; Börjeson, 2010/senare, del 3-4; Hennessey, 2011, kap. 1-8; Hwang, et al 2012; Larsson & Trygged, 2010 särskilt kap 9-11; Larsson & Sohlberg, 2014, del II-IV; Parrish, 2010/2014, kap 9-10.

  5. Kurstillfälle 5: Föreläsning-presentation och seminariediskussioner 
  Stödsamtal/Counselling - en fördjupning: Att möta och bemöta klienter inom ramen för praktiskt psykosocialt arbete med grund i psykologiska och psykosociala perspektiv 

  Betydelsen av teoretiska perspektiv - särskilt betydelsen av varierande självbilder - för att möta och bemöta klienter och bedriva stödsamtal inom ramen för psykosocialt klientarbete. 
  Teoretiska perspektiv nära praktiken: Betydelsen av jag-psykologi, anknytningsteori, mentalisering, internalisering, projektion och socialpsykologi för att förstå behandlingsrelationen mellan behandlare och klient. Diskussion av klientfall (utdelas).
  Litteraturförslag: Hennessey, 2011, kap. 1-8; Larsson & Trygged, 2010, kap. 2-4, 6-8, 11. Se även Brandell, 2011, kap 7-9; Börjeson 2010, del 3-4; Larsson & Sohlberg, 2014, del 3; Wennerberg, 2012, kap. 5, 8, 10; Hwang et al 2012, kap. 4-6.

  6. Kurstillfälle 6: Storgruppsseminarium II (se kurstillfälle 4, begreppet storgruppsseminarium). Presentation och diskussion (Utdelad seminarieuppgift för diskussion)
  Professionell identitet i teori och praktik: 

  Psykoanalysen och den sociala analysens betydelse för psykosocialt arbete; 

  • Anknytningsteorins och jag-psykologins betydelse för hjälpande klientrelationer
  • Sterns teori om självet och betydelsen för psykosocialt arbete. 
  • Relationen mellan det privata och professionella självet; Den intra-personella och inter-personella socialpsykologiska professionella hjälpande situationen 

  Vilken relevans kan psykodynamisk teori, anknytningsteori och Sterns teori om självet ha för psykosocialt arbete? Vilken betydelse kan socialpsykologisk och social eller sociologisk analys ha för praktisk psykosocialt arbete? Hur kan socialpsykologisk och social analys komplettera psykologiska analyser med grund i psykodynamisk teori, anknytningsteori och kognitionspsykologi? Relationen mellan privat och professionell identitet vid stödsamtal inom socialt arbete. Integrativa ansatser.
  Litteraturförslag: Brandell 2011; Börjeson, 2010 del 3-4, Hennessey, 2011; Hwang et al 2012; Larsson & Sohlberg, 2014, del III_IV; Larsson & Trygged, 2010 kap. 2-4; Parrish, 2010/2014, Tew et al 2012; Tew, 2013; Wennerberg, 2012, kap 2-5, 8-10.

  7. Kurstillfälle 7: Storgruppsseminarium III. Presentation och grupparbete. 
  Professionell identitet i praktiken - en integrativ och fördjupande ansats: 
  Diskussion av klientfall/behandlingspraktik via teoretiska perspektiv inom psykosocialt arbete som speglas i kurslitteraturen. Psykologisk och social analys, forskning-praktik, integreras

  Fördjupande diskussioner kring psykologisk analys, särskilt kognitiv och psykodynamisk analys i relation till social och socialpsykologisk analys. Uppföljande diskussion av anknytningsteori och Sterns teorier om självet. Praktiskt arbete via stödsamtal i socialt arbete.
  Under seminariet diskuteras integration av olika litteraturteman enligt följande: 
  1. Relationen mellan teori och praktik: Integration av teoretiska och praktiska teman 
  2. Relationen mellan teori, praktik och evidensbaserat socialt arbete: Försök till integration av teori, forskning och praktik. 
  3. Relationen mellan psykologi, socialpsykologi och social analys: Att utveckla en psykosocial teoretiskt integrerande analys och professionell identitet som socialarbetare. 
  Teman att diskutera: 

  • Teoretisk integration: Psykologisk analys, kognitiv analys, psykoanalys och social analys i en multidimensionell psykosocial analys
  • Praktisk integration för behandling: Teorierna bosätter sig i praktiken och det professionella psykosociala arbetet. 
  • Forskning, evidens och praktik: Vilken relevans och innebörd kan utvärderings- och evidensskapande strategier ha för praktiskt psykosocialt arbete?

  Ett integrerande seminarium med diskussionsuppgifter, som utdelas under seminariet.
  Litteraturförslag: Kurslitteraturen i sin helhet enligt kursplan.

  8. Kurstillfälle 8: Storgruppsseminarium IV - Examinerande seminarium med grupparbeten och gruppredovisningar i smågrupper och med redovisning i helklass; Seminariediskussioner sker utifrån utdelade gruppuppgifter.
  Struktur: Utdelande och presentation av gruppuppgift med klientfall och diskussion i mindre grupper med återsamling och redovisning av gruppdiskussioner i helklass. De fall som ska diskuteras presenteras vid examinationen.
  Litteraturförslag: Kurslitteraturen i sin helhet enligt kursplan. 

  9. Kurstillfälle 9: Storgruppsseminarium V - Examinerande seminarium med grupparbeten och gruppredovisningar i smågrupper och med redovisning i helklass; Seminariediskussioner sker utifrån utdelade gruppuppgifter. Kursutvärdering.   
  Gruppdiskussionerna sker mot bakgrund av utdelade uppgifter och klientfall som ska analyseras utifrån kurslitteratur och analysteman som diskuterats under kursens gång.
  Struktur: Utdelande och presentation av gruppuppgift med klientfall och diskussion i mindre grupper med återsamling och redovisning av gruppdiskussioner i helklass. De fall som ska diskuteras presenteras vid examinationen.
  Litteraturförslag: Kurslitteraturen i sin helhet enligt kursplan. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Sam Larsson (sam.larsson@socarb.su.se)