Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

Kursen vänder sig till dig som behöver veta mer om samhällsvetenskapernas filosofiska grunder och deras konsekvenser för det vetenskapliga arbetet.

 I kursen går vi igenom en rad centrala vetenskapsteoretiska perspektiv inom samhällsvetenskaperna och hur de påverkar problemformulering och tillvägagångssätt i vetenskapliga studier, t.ex. vid uppsats- eller avhandlingsarbete. Kursen i Vetenskapsteori är en obligatorisk del av Masterprogrammet i socialt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll

  I kursen behandlas:

  • Det vetenskapsteoretiska fältet med särskilt fokus på samhällsvetenskap.  
  • Grundläggande ontologiska och kunskapsteoretiska traditioner samt deras relevans för den samhällsvetenskapliga forskningspraktiken.
  • Begrepp och forskningsaspekter såsom "teori", "förklaring", "slutledning", "klassifikation" och "definition" från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
  • Centrala forskningsparadigm inom samhällsvetenskapen och deras innebörd för forskningsprocessen.

  Förväntade studieresultat
  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna

  • Redogöra för ontologiska och kunskapsteoretiska teoritraditioner med relevans för samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning.
  • Reflektera över sambandet mellan forskningsprocessens hantverk och dess principiella teoretiska aspekter.
  • Redogöra för det väsentliga innehållet i aktuella forskningsparadigm och deras anknytning till samhällsvetenskaplig forskning.
  • Självständigt identifiera och analysera metodologiska problem i forskningsprocessen.
  • Kritiskt granska teoribildning och vetenskapliga arbeten ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
    

  Undervisning

  Delkursen är upplagd som en serie obligatoriska seminarier. De första fem seminarierna går igenom centrala begrepp och vetenskapsteoretiska eller epistemologiska traditioner. Följande tre seminarier fördjupar sig i ytterligare tre specifika traditioner. 

  Examination

  Kursen examineras genom närvaro, förberedelser och aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna samt genom en individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Torbjörn Bildtgård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För vidare information kontakta kursansvarig lärare, Torbjörn Bildtgård, på torbjorn.bildtgard@socarb.su.se