Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer

Kursen riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om metoder och modeller för behovs- och riskbedömningar i utredningsarbete med barn, unga och deras familjer utifrån aktuell forskning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du får tillfälle att träna och kritiskt reflektera över standardiserade evidensbaserade bedömningsmetoder, diagnostiska instrument och över klinisk/erfarenhetsbaserade modeller och användningsområden.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Metoder och modeller för behovs- och riskbedömningar i socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer.  Här diskuteras behovs- och riskbedömningar ur ett socialvetenskapligt perspektiv ställt i relation till det sociala arbetet som profession.   
  • Några modeller för behovs- och riskbedömningar använda i konkreta övningar med hjälp av fallbeskrivningar
  • Aktuell forskning om etiska och rättsliga ställningstaganden utifrån ett kritiskt perspektiv angående riskbedömningar i socialt arbete med barn och unga.

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Identifiera risk- och skyddsfaktorer avseende barns hälsa och utveckling relaterat till olika slags utsatthet.
  • Förstå och analysera kunskapsunderlaget för behovs- och riskbedömningar och kunna argumentera utifrån krav på risknivå relaterat till bedömningar och utredningar inom Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) och Föräldrabalken (FB).  
  • Utifrån aktuell forskning och praktiska övningar, förstå, översiktligt beskriva och kritiskt reflektera över hur standardiserade instrument är uppbyggda, deras etiska och rättsliga grund och användningsområden och hur de skiljer sig från kliniska/erfarenhetsbaserade modeller. 
  • Beskriva och kritiskt reflektera över hur man kan hantera avvägningar mellan klientens(familjens) beskrivning av problem, behov och önskemål samt socialtjänstens ansvar att förebygga och skydda barns hälsa och utveckling.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.  Frånvaro från seminarietillfälle ska kompenseras enligt lärarens anvisningar.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  Information om betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studiepresentation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Hemtentamen/individuell rapport

  Övriga kurskrav:
  Seminariedeltagande inkluderande individuella skriftliga inlämningsuppgifter enligt lärares anvisning. Vid frånvaro vid seminarietillfälle lämnas skriftlig ersättningsuppgift.

  Grund för momentets/kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på den individuella hemtentamen. För att få betyget E eller högre måste de individuella uppgifterna och seminariedeltagandet vara godkänt. Lämnas den större individuella hemtentamen in senare än anvisat datum kan högst betyget C erhållas.  

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F:
  Både F och Fx är underkända betyg. Vid F krävs mycket mer arbete och vid Fx något mer arbete. Vid F får studenten genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Student som fått betyget Fx kan komplettera den individuella hemskrivningen enligt lärarens anvisningar och lämna in den senast 5 veckor efter första inlämningstillfället. Godkänd komplettering kan ge studenten högst betyget C. Studenten kan välja att istället fullgöra en ny examination.

  Examinator

  Francesca Östberg och Hanna Linell

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Francesca Östberg (francesca.ostberg@socarb.su.se)

  Hanna Linell (hanna.linell@socarb.su.se)