Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i sociala barnavårdsutredningar, behovs- och åtgärdsbedömningar rörande barn.

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i sociala barnavårdsutredningar, behovs- och åtgärdsbedömningar rörande barn genom helhetssyn på relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt ansvar, befogenheter och barns rättigheter vid genomförandet av sociala barnavårdsinsatser baserade på frivillighet eller tvång.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Utredande och stödjande samtalsmetoder i barnavårdsutredningar,
  • Behovs- och åtgärdsbedömningar rörande barn genom helhetssyn på relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt
  • Ansvar, befogenheter och barns rättigheter vid genomförandet av barnavårdsinsatser baserade på frivillighet eller tvång.

  För godkänt resultat på kursen ska studenterna kunna:

  • Redogöra för och kritiskt analysera utredande och stödjande samtal i barnavårdsutredningar,
  • Tillämpa och analysera behovs- och åtgärdsbedömningar rörande barn utifrån en helhetssyn, samt
  • Visa insikt och kunskap om ansvar, befogenheter och barns rättigheter vid genomförandet av barnavårdsinsatser.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Frånvaro från seminarietillfälle ska kompenseras enligt lärarens anvisningar.

  Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  - Hemtentamen.
  - Lämnas examinationsuppgift in senare än anvisad tidpunkt kan högst betyget E erhållas. Vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom eller liknande speciella skäl för förseningen kan examinator bevilja dispens för sen inlämning.

  Övriga kurskrav:
  Aktivt seminariedeltagande samt skriftliga uppgifter enligt lärares anvisning. Vid frånvaro från max 2 seminarietillfällen lämnas skriftlig ersättningsuppgift enligt lärarens anvisning.

  Grund för momentets/kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på betyget på hemtentamen samt närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna. För att få betyget E eller högre måste kraven på närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna var uppfyllda och samtliga skriftliga uppgifter vara godkända. 

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F:
  Både F och Fx är underkända betyg, som innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Se institutionens gemensamma riktlinjer för examination och omexamination.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida www.socarb.su.se.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studiepresentation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Kursens examinator meddelas längre fram.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Michael Tärnfalk (michael.tarnfalk@socarb.su.se)