Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället

Socialt arbete och åldrande: att åldras i det moderna samhället belyser åldrandets betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält. Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om åldrande och hur det påverkar äldre personers livsvillkor.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen problematiserar åldrande utifrån dess historiska, geografiska och kulturella sammanhang. Kursen behandlar aktuella socialgerontologiska och kritiska teoribildningar om hur människans åldrande formas i samspel mellan individ och samhälle. Kursen behandlar även hur demografiska, sociala och kulturella förändringar påverkar olika generationers åldrande och belyser dessas betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält. Kursen ger intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur social och ekonomisk utsatthet får en särskild innebörd under ålderdomen. 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Hur människans åldrande formats i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang.
  • Aktuella socialgerontologiska och kritiska teorier och begrepp om människans åldrande
  • Betydelsen av demografiska förändringar och generationsväxlingar för socialt arbete 
  • Hur åldrandets villkor formas i samspel mellan genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet 
  • Föreställningar om den goda ålderdomen och om döden i olika kontexter
  • Hur social och ekonomisk utsatthet villkorar åldrandet

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang 
  • Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete 
  • Analysera samspelet mellan åldersnormer och föreställningar om den goda ålderdomen i olika kontexter
  • Analysera hur åldrandets villkor formas i samspel mellan genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet 
  • Analysera hur social och ekonomisk utsatthet villkorar åldrandet
    

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar som följs upp med diskussionsseminarier och workshops där valda delar av litteraturen bearbetas. Instruktioner inför varje seminarium och workshop finns tillgängliga på Athena en vecka innan respektive tillfälle. Deltagandet i seminarier och workshops och tillhörande uppgifter är obligatoriskt och tas igen vid eventuell frånvaro. 

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Information om kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell hemskrivning
  Sent inlämnad uppgift bedöms ej

  Grund för kursens betyg:

  • Godkänd hemskrivning
  • Aktivt deltagande på samtliga seminarier enligt lärares anvisningar.

  Frånvaro från högst två seminarier kan kompenseras. Vid frånvaro ska ersättningsuppgift, enligt lärarens anvisningar, lämnas in.

  Kursbetyget baseras på resultatet på hemskrivningen.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till prefekt inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering, självplagiering, otillåtna hjälpmedel och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan for misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Helene Brodin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Helene Brodin (helene.brodin@socarb.su.se)