Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om åldrandet i det samtida svenska samhället och problematiserar åldrande utifrån dess historiska, geografiska och kulturella sammanhang. Den behandlar aktuella socialgerontologiska och kritiska teoribildningar om hur människans åldrande formas i samspel mellan individ och samhälle. Kursen behandlar även hur demografiska, sociala och kulturella förändringar påverkar olika generationers åldrande och belyser dessas betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält. Kursen ger intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur social och ekonomisk utsatthet får en särskild innebörd under ålderdomen. Centrala teman som behandlas är livslopp, åldersnormer och ålderism, generationstillhörighet, sociala relationer, föreställningar om den goda ålderdomen, föreställningar om döden samt social och ekonomisk utsatthet över livsloppet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen