Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering

Kursen är tänkt att vara en översiktlig introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på dess betydelse för socialt arbete.

Kursen består av tre delar.

I en första del behandlas den historiska kontexten och de politiska omständigheter som har legat till grund för den svenska välfärdsmodellen. Här tar vi upp avgörande områden inom den politiskt styrda ekonomin och välfärdspolicy, sociala rättigheter, arbetsmarknadsrelationer, könsaspekter på välfärdspolicyn, välfärdsstatens organisering och fördelningspolitiska frågor och förhållanden i den svenska välfärdsmodellen.

En andra del handlar om social exklusion. Social exklusion förstås här som en mångdimensionell process som leder till olika former av exklusion som hindrar människor från att till fullo kunna delta i de aktiviteter och få de möjligheter som medborgare normalt har tillgång till. Social exklusion analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, som inkluderar klass, genus och etnicitet. Målet är att få en förståelse för de processer som leder till exklusion, och även förstå inklusionsprocesser.

En tredje del behandlar centrala delar av lagstiftningen som berör Sveriges välfärd. Kursen täcker även in beröringspunkter den svenska lagstiftningens relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med speciellt fokus på barns rättigheter.

 

 • Kursupplägg

  Följande teman behandlas i kursen:

  • Politiska teorier om välfärdsstater och rättsstater 
  • Den offentliga sektorn och välfärdspolitiken
  • Jämställdhetsaspekter på välfärdspolitiken
  • Social inkludering och exkludering
  • Socialt arbete baserat på juridik och mänskliga rättigheter
  • Centrala aspekter av det sociala arbetet 
  • Nutida utvecklingstrender

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva uppkomsten av och omvandlingen av den svenska modellen i ett historiskt perspektiv
  • Identifiera centrala drivkrafter och aktörer för den svenska modellen med hjälp av politiska teorier om välfärdsstater
  • Beskriva och diskutera det sociala arbetets plats och funktion i den svenska välfärdsmodellen
  • Reflektera över hur inkluderande och exkluderande praktiker uppstår och vilken betydelse det har för socialt arbete
  • Analysera och diskutera den svenska välfärdsmodellen och det sociala arbetet med utgångspunkt i juridik och mänskliga rättigheter samt barnperspektivet 
  • Analysera nutida utvecklingstrender och dess konsekvenser för det sociala arbetet

  Delkurser

  Delkurs 1: Den svenska modellen, 5 hp

  Delkurs 2: Social exkludering, 5hp

  Delkurs 3: Juridik i socialt arbete, 5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Undervisningen sker på engelska.

  Begränsningar

  I en examen får inte denna kurs överlappa kunskapsmässigt med andra delkurser/kurser med liknande innehåll.

  Den student som tidigare examinerats i kurs med delkursen MOD, MOD1, MOD2 eller MOD3 erhåller en särskild instruktion om instudering av litteratur samt särskild examinationsuppgift som innebär fördjupning/breddning av innehåll och förväntade studieresultat i MOD4. Studenten ska också få ett intyg där det finns en redogörelse av innehållet i den särskilda uppgiften.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Ej utsedd ännu. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se