Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande utbildning i psykoterapi

Utbildningen riktar sig till socionomer i människovårdande yrkesarbete. Den syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt kan ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv teoribildning. Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde.

Kursen ges på halvfart under fyra terminer och består av teoretiska moment, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete.

Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde. Kursen omfattar åtta (8) teoretiska delkurser (240 h), 4 tillämpningsdelkurser (120 h) samt lärarlösa integrerande seminarier (60 h).

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen är inriktad på individual- och par/familjeterapi och inleds med det individualpsykoterapeutiska arbetet. Kursen ges på halvfart under fyra terminer.

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • Integrera psykoterapeutisk teoretisk kunskap med klinisk tillämpning.
  • Förstå innebörden av begreppet psykoterapeutisk allians och kunna etablera sådan med patienten i det psykoterapeutiska arbetet.
  • Beskriva och förstå den egna personens (terapeutens) betydelse i psykoterapeutiskt arbete.
  • Beskriva och förstå ramfaktorers betydelse i psykoterapeutiskt arbete.
  • Beskriva, analysera och kritiskt granska föreställningar och teoretiska perspektiv inom det psykoterapeutiska området.
  • Förstå och uppvisa kunskap om etiska regler och patientsäkerhet samt
  •  dess betydelse för det psykoterapeutiska arbetet.
  • Omsätta ovanstående kunskaper i redogörelse och analys av två psykoterapeutiska processer.
  • I ett självständigt uppsatsarbete undersöka och analysera en forskningsfråga inom det psykoterapeutiska området.
  • Diskutera forskningsfrågans samt uppsatsresultatets betydelse för5 psykoterapeutiskt arbete.

   

  Delkurser

  Psykodynamisk teori och metod -grunder, 4,5 hp

  Innehåll: 

  • Historik, centrala begrepp, ramar, etik, psykoterapeutiskt förhållningssätt och psykoterapeutisk allians. 

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgånden delkurs förväntas studenten kunna

  • Uppvisa kunskap om och förståelse av psykodynamisk teori och metod.
  • Kunna tillämpa psykodynamisk teori och metod.
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av ramfaktorers betydelse i det psykoterapeutiska arbetet.
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av innebörden av psykoterapeutiskt förhållningssätt och psykoterapeutisk allians.
  • Uppvisa kunskap om etiska regler och patientsäkerhet samt dess betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. 

  Utvecklingspsykologi, 4,5 hp 

  Innehåll: 

  • Dynamisk utvecklingspsykologi, sexualitet, köns- och identitetsutveckling, anknytningsteori, affektteori, mentalisering. 

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • Uppvisa kunskap om och förståelse av utvecklingspsykologins betydelse för personligheten och dess relevans i psykoterapeutiskt arbete
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av köns- identitetsutvecklingens och sexualitetens betydelse för personligheten och dess relevans i psykoterapeutiskt arbete
  • uppvisa kunskap om och förståelse av anknytningens betydelse i människors utveckling och i psykoterapeutiskt arbete
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av affekternas betydelse i människors utveckling och i det psykoterapeutiska arbetet.
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av mentaliseringens betydelse för personligheten och dess relevans i psykoterapeutiskt arbete 

  Diagnostik och behandling, 4 hp 

  Innehåll: 

  • Psykodynamisk diagnostik, orientering i psykiatrisk diagnostik, psykos, personlighetsstörningar, ångest. 

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt
  • uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete 

  Psykodynamisk teori och metod - fördjupning, 6,5 hp 

  Innehåll: 

  • Kriser, trauma, sorg, depression, avslutningsprocesser. 

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • Uppvisa kunskap om kriser, trauma, sorg och depression och förståelse av likheter och skillnader dem emellan samt dessas betydelse för psykoterapeutiskt arbete
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av delkursens övriga centrala områden och dessas betydelse för psykoterapeutiskt arbete 

  Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi, 6,5 hp 

  Innehåll: 

  • Introduktion av kognitiv teori, kognitiv utvecklingspsykologi, historik, centrala begrepp, ramar, psykoterapeutiskt förhållningssätt och psykoterapeutisk allians, kollaborativ empirism, konceptualisering, strukturerad utforskning och omformulering av antaganden, inlärningspsykologi och beteendeanalys, behandling av depression, ångest, social fobi och beroende. 

  Förväntade studieresultat: 

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

  • Uppvisa förståelse för och kunna tillämpa ett kognitivt tankesätt
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av delkursens centrala teorier och metoder samt dessas betydelse för det psykoterapeutiska arbetet.
  • Uppvisa kunskaper om och förståelse för hur kognitivt tankesätt förhåller sig till psykodynamiskt tankesätt. 

  Systemteoretisk och familjeterapeutisk teori och metod - grunder, 13 hp 

  Innehåll: 

  • Historik, centrala begrepp, ramar, psykoterapeutiskt förhållningssätt och psykoterapeutisk allians, kommunikationsteori, socialkonstruktionism, narrativa perspektiv, salutogent perspektiv. 

  Förväntade studieresultat: 

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • Uppvisa förståelse för och kunna tillämpa ett systemteoretiskt tankesätt
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av delkursens centrala begrepp och dessas betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. 

  Systemteoretisk och familjeterapeutisk teori och metod - fördjupning, 5,5 hp 

  Innehåll: 

  • Barn-, par-, familjeterapeutiska processer kring separation, livsomställningar, förlust och konflikt, etnicitet. 

  Förväntade studieresultat: 

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • Uppvisa kunskap om och förståelse av delkursens centrala teoretiska och metodologiska perspektiv och dessas betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. 

  Den kliniska psykoterapins vetenskapsteori och uppsatsarbete, 7,5 hp 

  Innehåll: 

  • Forsknings- och analysmetoder relevanta för psykoterapeutiskt arbete.
  • Vetenskapsteoretiska överväganden och validitetsfrågor inom såväl forsknings- som psykoterapiområdet.
  • Teoriers betydelse i forskningsprocesser och kliniskt arbete.
  • Intersektionellt perspektiv i forskningsprocesser och kliniskt arbete.
  • Etiska frågor i forskning och kliniskt psykoterapeutiskt arbete.
  • Evidensbegreppet i psykoterapeutiskt arbete. Planering och genomförande av ett självständigt uppsatsarbete. Informationssökning. 

  Förväntade studieresultat:

  Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

  • Se paralleller mellan forsknings- och psykoterapiprocessen
  • Förstå och diskutera evidensfrågor med koppling till psykoterapi
  • Självständigt undersöka och analysera en forskningsfråga samt redovisa sin undersökning i en uppsats
  • Beakta forskningsetiska principer
  • Söka vetenskaplig litteratur, inklusive kritisk granskning av forskningsrapporter, inför det kommande uppsatsarbetet
  • Genomföra uppsatsen inom angiven tidsram
  • Förbereda och genomföra en opposition på en annan uppsats.
  • Förstå och diskutera intersektionella perspektiv samt evidensfrågor med koppling till psykoterapi 

  Handledning, 2+2 hp 

  Innehåll: 

  Handledning i grupp på eget individualpsykoterapeutiskt arbete med psykodynamisk inriktning under två terminer. 

  Förväntade studieresultat: 

  Efter genomgångna två delkurser förväntas studenten kunna

  • Integrera psykodynamisk teori och metod och kunna tillämpa det i sitt psykoterapeutiska arbete
  • Förstå etikens betydelse i tillämpning i det psykoterapeutiska arbetet
  • Etablera en arbetsallians med handledaren
  • Förstå innebörden av begreppet psykoterapeutisk allians och kunna etablera sådan med sin patient
  • Visa kunskap om och förståelse av ramfaktorers betydelse i det psykoterapeutiska arbetet
  • Visa kunskap om och förståelse av den egna personens betydelse i den psykoterapeutiska processen, dvs. reflektera och undersöka hur det egna förhållningssättet och den egna personligheten påverkar den psykoterapeutiska processen
  • Arbeta utifrån en målsättning och vid behov kunna revidera denna under arbetets gång
  • Förstå betydelsen av separations- och avslutningsprocesser i psykoterapeutiskt arbete och kunna tillämpa detta i arbetet
  • Omsätta ovanstående kunskaper i en beskrivning och analys av den psykoterapeutiska processen. 

  Handledning, 2+2 hp 

  Innehåll: 

  Handledning i grupp på eget par/familjeterapiarbete med systemisk inriktning under två terminer. 

  Förväntade studieresultat: 

  Efter genomgångna två delkurser förväntas studenten kunna

  • Integrera systemteori och metod och kunna tillämpa det i sitt psykoterapeutiska arbete - förstå etikens betydelse i tillämpning i det psykoterapeutiska arbetet
  • Etablera en arbetsallians med handledaren
  • Förstå innebörden av begreppet psykoterapeutisk allians och kunna etablera sådan
  • Visa kunskap om och förståelse av ramfaktorers betydelse i det psykoterapeutiska arbetet
  • Uppvisa kunskap om och förståelse av den egna personens betydelse i den psykoterapeutiska processen, dvs. att reflektera och undersöka hur det egna förhållningssättet och den egna personligheten påverkar den psykoterapeutiska processen
  • Visa kunskap och förståelse för samspelsprocesser i det familjeterapeutiska arbetet
  • Förstå betydelsen av separations- och avslutningsprocesser i psykoterapeutiskt arbete och kunna tillämpa detta i arbetet
  • Omsätta ovanstående kunskaper i en beskrivning och analys av den psykoterapeutiska processen.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Parallellt med kursens teoretiska delkurser ska studenten bedriva såväl individualpsykoterapi, med start under första delkursen, som par/familjeterapi, med start under sjätte delkursen (sammanlagt minst 60 h)samt delta i handledning i grupp i dessa terapier.

  Ansökan

  Behörig att antas till utbildningen är den som uppfyller samtliga tre behörighetskriterier:

  1. Socionomexamen eller motsvarande
  2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen.
  3. Anställning inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och där kan bedriva kvalificerat behandlingsarbete med vuxna och unga vuxna individer, par/familjer inom utbildningens ram.

  Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
  • Relevant handledning i psykosocialt arbete
  • Egen psykoterapi

  Anmälan till kursen görs på antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

  OBSERVERA! Det är också obligatoriskt att fylla i den digitala meritsammanställningen: https://form.jotform.com/52912846353964

  Innan du trycker på ”skicka in” ska du välja ”formulärutskrift” . Spara den ifyllda formulärutskriften som en PDF-fil (den laddar du upp på antagning.se). Därefter kan du sedan trycka på ”skicka in” blanketten.

  Vidare ska intyg om arbetssituation: https://form.jotform.com/52952249313961  undertecknas av både sökande och arbetsgivare, skannas in och laddas upp med övriga betyg/intyg på antagning.se

  Saknas något intyg kommer ansökan inte att beaktas.
  Ingen komplettering efter 19 april.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Peter Andersson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För detaljschema, se delkursbeskrivningar i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Programansvarig
  Peter Andersson
  peter.andersson@socarb.su.se