Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Demokratianalys

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupade kunskaper och förståelse av demokrati och demokratibegreppet i såväl teoretiska som praktiska sammanhang i syfte att öka deltagarnas förmåga attbedöma förekomsten och den normativa betydelsen av demokrati i konkreta politiska kontexter.

Vad innebär det att ett politiskt system är demokratiskt? Vilka konsekvenser får våra val av teoretiska utgångspunkter för hur vi betraktar demokrati i olika sammanhang? Hur bör vi värdera demokrati, såväl normativt som empiriskt? Hur relaterar olika demokratimodeller som normativa ideal till demokratins institutioner och funktionssätt? Särskild vikt fästs vid att studera demokrati i olika kontexter, såsom internationell politik, offentlig förvaltning och sociala rörelser. I analysen av demokratins förekomst och normativa värde inom dessa politiska kontexter tränas kursdeltagarna i att på ett grundläggande sätt applicera en bred uppsättning demokratiteoretiska begrepp, däribland politisk jämlikhet, frihet, dominans, deliberativ problemlösning, kollektivt självbestämmande samt det s.k. demosproblemet d.v.s. frågan om folkets avgränsning. Kursen tränar deltagarnas förmåga att bedöma förekomsten av demokrati med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder/index samt kritiskt analysera dessa.