Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsvetenskapliga metoder

Kursen syftar till att introducera studenterna till metoder för ett vetenskapligt studium av politik. Kursen behandlar planering, utförande, rapportering och utvärdering av mindre forskningsprojekt i statsvetenskap.

Kursen belyser den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys, samt utvärdering. Inom ramen för detta ger kursen fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om ett urval av kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt och metoder. Kursen är avsedd för studenter som planerar att utföra ett självständigt arbete i statsvetenskap i en masterutbildning eller avser delta i annat kvalificerat arbete inom forsknings- och utredningsverksamhet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande två delar, där studenterna får välja vilken del de vill läsa:

  Kvalitativa metoder, 15 hp:
  Del av kurs Kvalitativa metoder syftar till att ge studenterna en introduktion till, men även en fördjupad förståelse för, centrala kvalitativa metoder i det vetenskapliga studiet av politik. Kursen behandlar planering, utförande, rapportering och utvärdering av mindre forskningsprojekt i statsvetenskap. Kursen belyser den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys, samt utvärdering. Inom ramen för detta ger kursen fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om kvalitativa tillvägagångssätt och metoder. Centrala ansatser innefattar processpårning, diskursanalys, idéanalys och politisk etnografi.

  Kvantitativa metoder, 15 hp:
  Del av kurs Kvantitativa metoder syftar till att ge studenterna en introduktion till, men även en fördjupad förståelse för, centrala kvantitativa metoder i det vetenskapliga studiet av politik. Frågan om hur man bäst beskriver, samt generaliserar från, ett datamaterial kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Likaså ett antal kvantitativa metoder som förknippas med förklarande ansatser i studiet av politik. Centrala teman är beskrivande statistik, statistisk inferens, regressionsanalys, tidsserieanalys och olika former av experimentella ansatser. Ett genomgående tema är också att teknikerna tillämpas med hjälp av statistisk programvara.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Del av kurs Kvalitativa metoder, 15 hp, examineras genom två skriftliga tentamina.
  Del av kurs Kvantitativa metoder, 15 hp, examineras genom två skriftliga tentamina.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se