Statsvetenskap I, 30 hp

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Statsvetenskap ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp. Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till politiska fenomen.

Kursupplägg

Kursen består av fyra stycken delkurser.

Delkurser

Politisk teori, 7,5 hp
Delkursen ger en introduktion till studiet av politisk teori. Kursen är tematiskt uppbyggd och fokuserar på centrala problemställningar och begrepp i såväl historiskt som samtida perspektiv. Teorier om bland annat demokrati, frihet, rättvisa, makt, den politiska betydelsen av kön, mångkulturalism och globalisering förklaras och diskuteras. Fokus i kursen ligger på självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.

Svensk politik, 7,5 hp
Delkursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas.

Komparativ politik, 7,5 hp
Delkursen ger en introduktion till komparativ politik som studiefält. Olika politiska system presenteras, diskuteras och jämförs. Frågor kring såväl identitet som nationalstaters position i ett globalt sammanhang diskuteras. Delkursen inkluderar en introduktion till komparativ metod samt källor till kunskaper om politiska system.

Internationell politik, 7,5 hp
Delkursen ger en introduktion till forskningsområdet internationell politik, internationella konflikter och internationellt samarbete. Teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik behandlas, liksom system- och aktörsperspektiv i analyser av internationell politik. Delkursen tar även upp internationella konflikter och samarbete i internationell politik under 1900-talet, samt utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi. EU som global aktör, internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet, är också något som tas upp.

Undervisning

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen