Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om pedagogik och didaktik i tolkutbildning och är inriktad mot utbildning av såväl tolkar i offentlig sektor, som teckenspråkstolkar och konferenstolkar. Du tillägnar dig grundläggande kunskap om hur man kan bedriva och systematiskt planera professionsinriktad tolkundervisning på ett pedagogiskt sätt. Kursen behandlar olika teoretiska ansatser som tillämpas inom tolkforskningen för att förstå och beskriva tolkens arbete: tolkning som social interaktion, tolkning som kognitiva processer och tolkning som praktisk, institutionell verksamhet. Kursen tar också upp metoder för undervisning och övning i praktisk tolkkunskap: olika tolkningstekniker samt realia- och terminologiarbete. Du blir även förtrogen med hur man kan undervisa om olika tolketiska frågeställningar. Kursen tar slutligen upp olika aspekter på bedömning av tolkning enligt olika kriterier och i olika skeden av en tolkutbildning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen