Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik och didaktik för tolklärare

  • 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskap om pedagogik och didaktik i tolkutbildning och är inriktad mot utbildning av såväl tolkar i offentlig sektor, som teckenspråkstolkar och konferenstolkar. Du tillägnar dig grundläggande kunskap om hur man kan bedriva och systematiskt planera professionsinriktad tolkundervisning på ett pedagogiskt sätt. Kursen behandlar olika teoretiska ansatser som tillämpas inom tolkforskningen för att förstå och beskriva tolkens arbete: tolkning som social interaktion, tolkning som kognitiva processer och tolkning som praktisk, institutionell verksamhet. Kursen tar också upp metoder för undervisning och övning i praktisk tolkkunskap: olika tolkningstekniker samt realia- och terminologiarbete. Du blir även förtrogen med hur man kan undervisa om olika tolketiska frågeställningar. Kursen tar slutligen upp olika aspekter på bedömning av tolkning enligt olika kriterier och i olika skeden av en tolkutbildning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.