Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar

Kursen riktar sig främst till dig som har tidigare erfarenhet av teckenspråkstolkning och tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv.

Kursen ger även en introduktion till olika teoretiska ansatser inom tolkningsfältet och tar upp för tolkningcentrala ämnesområden såsom tolkning som social aktivitet, tolkningsstrategier och tolkningsprocessmodeller.

Vidare diskuteras även teckenspråkstolkningens plats inom detta teoretiska fält, samt hur dessa teoretiska perspektiv kan tillämpas i yrkesutövning inom teckenspråkstolkning.