Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp

Kursen startar höstterminen 2019 med översättning från engelska, franska eller spanska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift, en engelsk, fransk eller spansk novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier. Dessutom ger du under seminariediskussionerna relevant och konstruktiv kritik på dina medstudenters översättningar ur ett redaktörsperspektiv. När den färdiga översättningen lämnas in efter kursens slut, ska den även åtföljas av en längre översättningsvetenskaplig kommentar.

Kursen ges på halvfart och undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier koncentrerade till fem tillfällen (torsdag–fredag) under terminen.

Urvalet till utbildningen baseras på ett arbetsprov, där du översätter ett avsnitt på ca 1000 ord till svenska ur den engelsk-, fransk- eller spanskspråkiga text som du tänker arbeta med under kursen. Källtexten ska omfatta ca 6000 ord och får inte tidigare vara översatt till svenska. I det översatta avsnittet ska du även välja ut två centrala översättningsproblem och beskriva dem i översättningsvetenskapliga termer (ca 300 ord per problem). Du skickar arbetsprovet uppdelat på två filer till mats.larsson@su.se senast den 29 april 2019. Den ena filen ska vara en pdf-fil med källtexten och den andra filen ska vara ett worddokument med din översättning och översättningsvetenskapliga kommentar. Ange "Arbetsprov ht 19" i ämnesraden och ditt namn i texten i mejlet och i worddokumentet. Glöm inte att du, förutom att skicka in arbetsprovet, måste söka utbildningen via antagning.se!

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen