Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning - kandidatkurs

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser, varav delkurserna Examensarbete, 15 hp och Översättningsteori II, 7,5 hp är obligatoriska.

  OBLIGATORISKA DELKURSER

  Examensarbete, 15 hp

  Examensarbetet kan utformas på något av följande sätt:

  1. En längre egen översättning, med åtföljande översättningsteoretisk analys och kommentar. Källspråk och målspråk samt texttyp för översättningsuppgiften väljs med utgångspunkt i studentens tidigare studier.
  2. En egen undersökning inom översättningsvetenskap (med anknytning till översättning). I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande på kandidatnivå samt information om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där studenten lägger fram och försvarar sitt examensarbete samt opponerar på en annan students arbete.

  Översättningsteori II, 7,5 hp

  Kursen belyser modern översättningsvetenskaplig forskning och tränar studenterna att analysera och bedöma översatta texter samt att tillämpa olika metoder inom översättningsvetenskapen för att sammanbinda teori och praktik i en begränsad forskningsuppgift. Delkursen används som utgångspunkt för den teoretiska grunden i det egna examensarbetet.

  VALBARA DELKURSER

  Nedan beskrivs valbara delkurser som kan förekomma:

  Att översätta för barn och ungdomar, 7,5 hp

  Kursen belyser de faktorer som är utmärkande vid översättning för en målgrupp bestående av barn- och ungdomar. I kursen appliceras kontextuella och textuella perspektiv i analys av olika genrer. Därutöver orienterar kursen om det svenska barn- och ungdomslitteraturfältet, samt hur detta påverkas av skiftande ideologier och centrala aktörer, exempelvis bibliotekarier, förläggare, kritiker och litterära agenter.

  Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp

  Kursen förbereder för yrkesverksamhet som facköversättare inom områdena ekonomi och förvaltning. Kursen ger erfarenhet av textanalys, terminologiarbete och framför allt praktisk översättning inom ämnesområdet. Kursen orienterar om översättningshjälpmedel inom området och fördjupar insikterna i översättningsprocessen.

  Terminologi och termhantering i teori och praktik, 7,5 hp

  Kursen behandlar facköversättning med fokus på terminologihantering. Kursen ger en introduktion till terminologilära och terminologiarbetets grunder samt ger erfarenhet av att arbeta med termextrahering och termhantering i CAT-verktyg. Vidare behandlar kursen skillnader mellan fackspråk och allmänspråk.

  Praktik inom översättning, 7,5 hp

  Delkursen ger arbetsplatsförlagd erfarenhet av översättning som yrkesverksamhet.

  IT-översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar centrala IT-textgenrer (redaktionell text, säljande text, produktbeskrivande text, anvisande text) och deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen ägnar vidare språkliga och referentiella översättningshjälpmedel särskild uppmärksamhet.

  Lokalisering, 7,5 hp

  Kursen behandlar lokalisering av olika typer av textmaterial ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Fokus ligger på de delar av lokaliseringsprocessen som bedöms vara av störst relevans för översättare. I kursen diskuteras lokaliseringsprocessens särdrag och villkor samt lokalisering som begrepp och praktik i förhållande till annan översättningsverksamhet. De praktiska momenten omfattar bl.a. användning av tekniska hjälpmedel för översättning och konsekvenskontroll.

  Skönlitterär översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar olika skönlitterära textgenrer (prosa, lyrik, dramatik) samt deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen innehåller även en längre individuell översättningsuppgift.

  Medieöversättning, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en översikt över medieöversättning och medietillgänglighet. Fokus i delkursen ligger på dubbning, voice-over och undertextning, med särskild tonvikt på det sista. Delkursen undersöker även hur media kan göras tillgängliga för funktionshindrade. Under kursen tas även ämnen som lokalisering och nya medier upp. Delkursen har sin teoretiska bas i filmteori och översättningsteori.

  Efterredigering, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att introducera efterredigering av maskinöversatt text, inklusive interaktiv efterredigering i CAT-verktyg, som en relevant uppgift för översättare i språkindustrin. Delkursen belyser skillnaderna mellan konventionell översättning och efterredigering samt sambandet mellan maskinöversättning och efterredigering, varvid förhållandet arbetstid/redigeringsavstånd/eftersträvad kvalitetsnivå undersöks. Delkursen lägger stor vikt vid praktisk övning av efterredigering.

  Eget tillval, 7,5 hp

  Delkursen behandlar någon aspekt som är språkligt eller ämnesmässigt relevant för kursen. Valet av denna delkurs görs i samråd med studievägledaren och måste godkännas av studierektor.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Observera att betygskriterierna kan ändras fram till kursstart.

  Betygskriterier TTA440 (211 Kb)

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning