Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning - kandidatkurs

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). När du har blivit antagen till en utbildning hos oss, kommer du att få mejl från någon av våra studievägledare eller kursadministratörer.

Manlig student sitter i en fåtölj i halvprofil och småler mot kameran. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I mejlet får du information om det du behöver veta inför kursstarten. Oftast mejlar vi dig efter den första antagningen, och efter den andra antagningen om du är nyantagen då.

Har du inte fått något mejl?

Vi mejlar den mejladress du har angett på antagning.se.

 • Har du tittat bland skräpposten (spam)?
 • Har du uppgett rätt mejladress? Kontrollera ditt konto hos antagning.se.
  antagning.se
 • Behöver du hjälp? Kontakta studievägledaren eller kursadministratören – kontaktuppgifter finns längre ned på den här kurssidan under Kontakt.

Webbregistrera dig och sista registreringsdag

Normalt ska du webbregistrera dig och du behöver oftast registrera dig före ett visst datum för att få behålla din plats på utbildningen. I mejlet du får från studievägledaren eller kursadministratören får du veta vad som gäller för din kurs.

Aktivera ditt universitetskonto för att kunna webbregistrera dig.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, på grund av att institutionen först måste bedöma din behörighet. Kontakta studievägledaren eller kursadministratören – kontaktuppgifter finns längre ned på den här kurssidan under Kontakt.

Du som har en reservplats

Om du är reservplacerad blir du antagen i turordning vartefter det finns lediga platser.  Reservantagningen startar efter att webbregistreringsperioden för ordinarie antagna är klar. På vissa kurser har vi reservupprop.

Vi mejlar erbjudande om reservplats till den mejladress du har angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din mejl.

Webbaserad undervisning digitalt i Zoom

Undervisning vid vår institution sker mestadels digitalt första halvan av vårterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår institutions FAQ med frågor och svar:

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2021. FAQ

Våra lärare använder sig av e-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan det är dags för ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Om Zoom

Kurssajt i e-lärplattformen Athena

Vi använder oss av e-lärplattformen Athena för kommunikation inom våra kurser. Varje kurs har en egen kurssajt och där lägger den kursansvariga läraren upp lektionsplanering med mera. Du kommer åt Athena efter att du har registrerat dig.

Athena

Studera hemifrån

Om du behöver skjuta upp studiestarten (få anstånd)

Om du har blivit antagen till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du behöver avbryta dina studier

Om du har hunnit registrera dig på kursen men den inte har startat, eller om du redan har börjat på kursen och vill avbryta dina studier, kan du göra ett tidigt eller ett sent avbrott.

Tidigt avbrott – inom tre veckor efter kursstart

Om avbrottet sker inom tre veckor efter kursstart kan du söka till utbildningen igen en annan termin, om den ges då. Det vill säga du kan inte bara omregistrera dig, utan behöver söka igen.

Du lägger själv in tidigt avbrott i Ladok för studenter. Du behöver inte kontakta studentexpeditionen och meddela det – den får ett automatiskt meddelande om det.

Ladok för studenter

Sent avbrott – mer än tre veckor efter kursstart

Om du vill avbryta dina studier och det har gått mer än tre veckor efter kursstart, måste du kontakta studentexpeditionen för din utbildning:

 • Om du har kontaktat studentexpeditionen och anmält avbrott och diskuterat igenom dina studier, har du oftast en möjlighet att fullfölja dina studier vid ett senare tillfälle. Om det då finns plats, kan du få omregistrera dig på en kurs eller söka ett program igen. För omregistrering, kontakta studentexpeditionen.
 • Om du inte har anmält studieavbrott blir det betydligt svårare att kunna gå kursen eller programmet igen. Kontakta studentexpeditionen.

Kontaktuppgifter hittar du längre ned på den här kurssidan.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

.

 • Kursupplägg

  VT21 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Examensarbete (328 Kb)

  VT21 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättning inom näringsliv och förvaltning (343 Kb)

  VT21 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättningsteori II (version 2) (342 Kb)

  HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA007 Praktik inom översättning

  Se även: TTA007 Praktik inom översättning

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser, varav delkurserna Examensarbete, 15 hp och Översättningsteori II, 7,5 hp är obligatoriska.

  OBLIGATORISKA DELKURSER

  Examensarbete, 15 hp

  Examensarbetet kan utformas på något av följande sätt:

  1. En längre egen översättning, med åtföljande översättningsteoretisk analys och kommentar. Källspråk och målspråk samt texttyp för översättningsuppgiften väljs med utgångspunkt i studentens tidigare studier.
  2. En egen undersökning inom översättningsvetenskap (med anknytning till översättning). I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande på kandidatnivå samt information om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där studenten lägger fram och försvarar sitt examensarbete samt opponerar på en annan students arbete.

  Översättningsteori II, 7,5 hp

  Kursen belyser modern översättningsvetenskaplig forskning och tränar studenterna att analysera och bedöma översatta texter samt att tillämpa olika metoder inom översättningsvetenskapen för att sammanbinda teori och praktik i en begränsad forskningsuppgift. Delkursen används som utgångspunkt för den teoretiska grunden i det egna examensarbetet.

  VALBARA DELKURSER

  För information om vilka delkurser som är valbara under aktuell termin hänvisas till Tolk- och översättarinstitutets webbplats www.tolk.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Nedan beskrivs valbara delkurser som kan förekomma:

  Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp

  Kursen förbereder för yrkesverksamhet som facköversättare inom områdena ekonomi och förvaltning. Kursen ger erfarenhet av textanalys, terminologiarbete och framför allt praktisk översättning inom ämnesområdet. Kursen orienterar om översättningshjälpmedel inom området och fördjupar insikterna i översättningsprocessen.

  Terminologi och termhantering i teori och praktik, 7,5 hp

  Kursen behandlar facköversättning med fokus på terminologihantering. Kursen ger en introduktion till terminologilära och terminologiarbetets grunder samt ger erfarenhet av att arbeta med termextrahering och termhantering i CAT-verktyg. Vidare behandlar kursen skillnader mellan fackspråk och allmänspråk.

  Praktik inom översättning, 7,5 hp

  Delkursen ger arbetsplatsförlagd erfarenhet av översättning som yrkesverksamhet.

  IT-översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar centrala IT-textgenrer (redaktionell text, säljande text, produktbeskrivande text, anvisande text) och deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen ägnar vidare språkliga och referentiella översättningshjälpmedel särskild uppmärksamhet.

  Lokalisering, 7,5 hp

  Kursen behandlar lokalisering av olika typer av textmaterial ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Fokus ligger på de delar av lokaliseringsprocessen som bedöms vara av störst relevans för översättare. I kursen diskuteras lokaliseringsprocessens särdrag och villkor samt lokalisering som begrepp och praktik i förhållande till annan översättningsverksamhet. De praktiska momenten omfattar bl.a. användning av tekniska hjälpmedel för översättning och konsekvenskontroll.

  Skönlitterär översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar olika skönlitterära textgenrer (prosa, lyrik, dramatik) samt deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen innehåller även en längre individuell översättningsuppgift.

  Medieöversättning, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en översikt över medieöversättning och medietillgänglighet. Fokus i delkursen ligger på dubbning, voice-over och undertextning, med särskild tonvikt på det sista. Delkursen undersöker även hur media kan göras tillgängliga för funktionshindrade. Under kursen tas även ämnen som lokalisering och nya medier upp. Delkursen har sin teoretiska bas i filmteori och översättningsteori.

  Efterredigering, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att introducera efterredigering av maskinöversatt text, inklusive interaktiv efterredigering i CAT-verktyg, som en relevant uppgift för översättare i språkindustrin. Delkursen belyser skillnaderna mellan konventionell översättning och efterredigering samt sambandet mellan maskinöversättning och efterredigering, varvid förhållandet arbetstid/redigeringsavstånd/eftersträvad kvalitetsnivå undersöks. Delkursen lägger stor vikt vid praktisk övning av efterredigering.

  Eget tillval, 7,5 hp

  Delkursen behandlar någon aspekt som är språkligt eller ämnesmässigt relevant för kursen. Valet av denna delkurs görs i samråd med studievägledaren och måste godkännas av studierektor.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt