Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning - kandidatkurs

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

.

 • Kursupplägg

  VT22 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Examensarbete (303 Kb)

  VT22 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättning inom näringsliv och förvaltning (327 Kb)

  VT22 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA440 Översättningsteori II (version 2) (299 Kb)

  VT22 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA007 Praktik inom översättning (308 Kb)

  Se även: TTA007 Praktik inom översättning

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser, varav delkurserna Examensarbete, 15 hp och Översättningsteori II, 7,5 hp är obligatoriska.

  OBLIGATORISKA DELKURSER

  Examensarbete, 15 hp

  Examensarbetet kan utformas på något av följande sätt:

  1. En längre egen översättning, med åtföljande översättningsteoretisk analys och kommentar. Källspråk och målspråk samt texttyp för översättningsuppgiften väljs med utgångspunkt i studentens tidigare studier.
  2. En egen undersökning inom översättningsvetenskap (med anknytning till översättning). I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande på kandidatnivå samt information om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där studenten lägger fram och försvarar sitt examensarbete samt opponerar på en annan students arbete.

  Översättningsteori II, 7,5 hp

  Kursen belyser modern översättningsvetenskaplig forskning och tränar studenterna att analysera och bedöma översatta texter samt att tillämpa olika metoder inom översättningsvetenskapen för att sammanbinda teori och praktik i en begränsad forskningsuppgift. Delkursen används som utgångspunkt för den teoretiska grunden i det egna examensarbetet.

  VALBARA DELKURSER

  För information om vilka delkurser som är valbara under aktuell termin hänvisas till Tolk- och översättarinstitutets webbplats www.tolk.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Nedan beskrivs valbara delkurser som kan förekomma:

  Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp

  Kursen förbereder för yrkesverksamhet som facköversättare inom områdena ekonomi och förvaltning. Kursen ger erfarenhet av textanalys, terminologiarbete och framför allt praktisk översättning inom ämnesområdet. Kursen orienterar om översättningshjälpmedel inom området och fördjupar insikterna i översättningsprocessen.

  Terminologi och termhantering i teori och praktik, 7,5 hp

  Kursen behandlar facköversättning med fokus på terminologihantering. Kursen ger en introduktion till terminologilära och terminologiarbetets grunder samt ger erfarenhet av att arbeta med termextrahering och termhantering i CAT-verktyg. Vidare behandlar kursen skillnader mellan fackspråk och allmänspråk.

  Praktik inom översättning, 7,5 hp

  Delkursen ger arbetsplatsförlagd erfarenhet av översättning som yrkesverksamhet.

  IT-översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar centrala IT-textgenrer (redaktionell text, säljande text, produktbeskrivande text, anvisande text) och deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen ägnar vidare språkliga och referentiella översättningshjälpmedel särskild uppmärksamhet.

  Lokalisering, 7,5 hp

  Kursen behandlar lokalisering av olika typer av textmaterial ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Fokus ligger på de delar av lokaliseringsprocessen som bedöms vara av störst relevans för översättare. I kursen diskuteras lokaliseringsprocessens särdrag och villkor samt lokalisering som begrepp och praktik i förhållande till annan översättningsverksamhet. De praktiska momenten omfattar bl.a. användning av tekniska hjälpmedel för översättning och konsekvenskontroll.

  Skönlitterär översättning, 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar olika skönlitterära textgenrer (prosa, lyrik, dramatik) samt deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen innehåller även en längre individuell översättningsuppgift.

  Medieöversättning, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en översikt över medieöversättning och medietillgänglighet. Fokus i delkursen ligger på dubbning, voice-over och undertextning, med särskild tonvikt på det sista. Delkursen undersöker även hur media kan göras tillgängliga för funktionshindrade. Under kursen tas även ämnen som lokalisering och nya medier upp. Delkursen har sin teoretiska bas i filmteori och översättningsteori.

  Efterredigering, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att introducera efterredigering av maskinöversatt text, inklusive interaktiv efterredigering i CAT-verktyg, som en relevant uppgift för översättare i språkindustrin. Delkursen belyser skillnaderna mellan konventionell översättning och efterredigering samt sambandet mellan maskinöversättning och efterredigering, varvid förhållandet arbetstid/redigeringsavstånd/eftersträvad kvalitetsnivå undersöks. Delkursen lägger stor vikt vid praktisk övning av efterredigering.

  Eget tillval, 7,5 hp

  Delkursen behandlar någon aspekt som är språkligt eller ämnesmässigt relevant för kursen. Valet av denna delkurs görs i samråd med studievägledaren och måste godkännas av studierektor.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning