Tolkning i offentlig sektor II, dari, 30 hp

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som läst kursen Tolkning offentlig sektor I, dari. Kursen ger praktisk och teoretisk förståelse för tolkning som social interaktion, som kognitiv process och som yrkesverksamhet. Du övar färdighet i tolkningstekniker, i tolkning i olika kontexter samt i terminologiarbete inom det sociala området, arbetsmarknadsområdet samt inom sjukvård och rättsväsende. Färdighetsövningar genomförs i monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). Du får också fördjupad insikt i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. De tolkningstekniker som fördjupas på kursen är kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Kursen består av fyra obligatoriska delkurser. Delkursen Yrkesetik och professionskunskap II ger en inblick i olika teorier om tolkning och deras koppling till praktisk verksamhet. Dessutom ägnas delkursen åt etiska frågor och fördjupade etiska reflektioner om tolkyrket. Regelverk och normer för tolkyrket samt de olika tolkteknikerna och deras användningsområden behandlas. Delkursen Terminologi i praktiken ger fördjupade metodiska insikter om terminologi för tolkar, och du arbetar i huvudsak praktiskt med terminologi för tolkar. Du gör dig också förtrogen med olika terminologihjälpmedel för tolkar. Delkursen Tolkningsteknik och övningar III ägnas i huvudsak åt fördjupade färdighetsövningar i tolkning mellan svenska och dari genom både kort konsekutiv och simultan viskningstolkning samt växling mellan dessa tolkningstekniker. Du förvärvar fördjupade kunskaper i och om tolkning, framför allt dialogtolkning, särskilt inom hälso- och sjukvårdens område, men även inom andra områden som socialväsende eller arbetsmarknad. Du får även fördjupade kunskaper i anteckningsteknik för tolkar samt övning i att beskriva och analysera tolkad interaktion. Delkursen Tolkningsteknik och övningar IV ägnas åt avancerade färdighetsövningar i tolkning mellan svenska och det andra språket genom både kort konsekutiv och simultan viskningstolkning samt tolkning från text till tal (prima vista-tolkning). Du fördjupar dina kunskaper i och om tolkning, särskilt den tolkning som förekommer inom rättsvårdande institutioner, men även inom andra områden som socialväsende eller arbetsmarknad. I delkursen ingår även avancerat arbete med anteckningsteknik för tolkar samt övningar i att beskriva och analysera tolkad interaktion.

Om ämnet: Översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap

Vill du bli tolk eller översättare? Då ska du läsa en utbildning på Tolk och översättarinstitutet inom ämnet översättningsvetenskap (som omfattar både tolkning och översättning). Vad är skillnaden mellan tolkar och översättare? Tolkar arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar: konferenstolkar arbetar ofta inom EU eller FN, tolkar i offentlig sektor tolkar vid myndighetskontakter och teckenspråkstolkar tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk i olika sammanhang. Arbetet som tolk är stimulerande och varierande. Men det kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, goda språkkunskaper, snabbhet, flexibilitet och mycket god koncentrationsförmåga. På grundnivå kan du läsa fristående tolkkurser upp till kandidatnivå. har också ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning i samarbete med Institutionen för lingvistik. På avancerad nivå kan du läsa ett masterprogram i tolkning.

Översättare arbetar däremot med skriftlig kommunikation. Facköversättare översätter texter inom till exempel teknik, IT, juridik, ekonomi, medicin och reklam. Medieöversättare arbetar med texter för film eller TV. Skönlitterära översättare förmedlar litterära texter.

För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper, mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt vara noggrann. På grundnivå kan du läsa fristående översättarkurser upp till kandidatnivå. har också ett kandidatprogram i språk och översättning i samarbete med olika språkinstitutioner. På avancerad nivå kan du läsa ett masterprogram i översättning. Sedan 2013 finns också en forskarutbildning i översättningsvetenskap på TÖI.

ARBETSMARKNAD Många konferenstolkar, tolkar i offentlig sektor och översättare arbetar som frilansare. Teckenspråkstolkar är ofta anställda på landstingens tolkcentraler. Facköversättare anlitas av både myndigheter och inom näringslivet. Skönlitterära översättare anlitas av bokförlag och medieöversättare främst av olika medieföretag.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för svenska och flerspråkighet