Teatervetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Kursen ger en grundläggande kännedom om teatervetenskaplig teoribildning och fördjupade kunskaper inom ett valt specialområde, samt en träning i att självständigt hantera teater/dansvetenskapligt material genom att skriva en teatervetenskaplig uppsats.

För att vara behörig till kandidatkursen krävs studier om 60 hp i teater- och dansvetenskap på grundnivå.

Kursupplägg

Delkurser

Vetenskapsteori och forskningsmetodik (7,5 hp)

Kursen tar upp grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar, relevanta för teateroch dansvetenskaplig forskning. Kursen konkretiserar den ömsesidiga relationen mellan teori/metod och
material inom ett forskningsområde.

Fördjupningsstudium inom ett teatervetenskapligt ämnesområde (7,5 hp).

Kursen syftar till att ge en fördjupning av ett eller flera valda forskningsområden samt ge exempel på tillämpning av teorier och metodologiska angreppssätt vilka är centrala för dans/teatervetenskaplig forskning.

Examensarbete (15 hp)

Examensarbetet är en självständig uppgift där teori- och metodologiska
färdigheter tillämpas på en självständigt vald och formulerad dans/teatervetenskaplig forskningsuppgift. Oppositionen på ett examensarbete är en självständigt formulerad och kritisk granskande diskussion med utgångspunkt från kriterium för en vetenskaplig uppsats som också är ett självständigt arbete.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen är obligatorisk på delkurs 1. Undervisning och handledning är obligatorisk på delkurs 3.

Examination

Examination sker genom skriftliga hemuppgifter (delkurs 1 och 2) samt genom framställande av examensarbete inklusive ventilering, samt opposition av annans examensarbete (delkurs 3).

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@teater.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen