Scenkonstens teori och metod, 7,5 hp

Om kursen

Kursen Scenkonstens teori och metod ger fördjupade kunskaper i teorier och metoder som är särskilt lämpliga för studier av performativa praktiker, däribland scenkonst. I kursen tas bl a olika aspekter upp som

gäller scenkonsternas profilämnen föreställningsanalys, dramaturgi, historiografi och kulturella iscensättningar. Olika nyckelbegrepp, vilka är centrala för allt umgänge med vetenskapliga teorier och metoder, studeras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen