Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp

Kursen tar upp forskning om barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer i t ex skolan, inom vården, i familjen och socioekonomiskt samt kopplar till nationella och internationella styrdokument på området.

Tankfull sittande flicka. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Kursen tar även upp följande områden:

  • utvecklingspsykologi,
  • interaktion och socialpsykologiska processer,
  • samtal med barn och unga,
  • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
  • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges både höst och vårterminer på halvfart 50%

 

Kursupplägg

Föreläsning 1: Introduktion till kursen
Första föreläsningen går inledningsvis igenom kursens upplägg, övergripande innehåll, litteraturoch examinationsformer. Därefter ges en översikt och kort historik över barns rättigheter, skilda livsvillkor och positioner med fokus på Sverige och det senaste halvseklet, men med viss internationell utblick. Centrala barndomssociologiska begrepp introduceras.

Föreläsning 2: Villkor i utbildning för barn och unga med funktionsnedsättningar
Föreläsningens fokus är villkor för lärande när det gäller barn och unga med funktionsnedsättning i skolan. När kan vi prata om barn och unga med funktionsnedsättning och när behöver vi bli mer specifika? Vad innebär delaktighetsmodellen och hur kan barns villkor i utbildningssammanhang förbättras?

Föreläsning 3: Barn i mötet med vården
Föreläsningen handlar om barn i vården. Den presenterar forskning om barns röster i vårdsammanhang och om barns plats i möten i vården.

Föreläsning 4: Barn utsatta för våld
Barn och unga kan utsättas direkt, men även indirekt genom att exponeras för våld mellan andra både hemma, i skolan, i det offentliga rummet, i samhällets vård och i andra sammanhang. Fokus i denna föreläsning är på barns utsatthet för våld i sin familj, vad vi vet om mönster och effekter, men även om barns och ungas egna strategier att hantera sin utsatthet, samt myndigheters och professionellas uppdrag och ageranden. Teoretiskt ligger tyngdpunkten på barndomssociologiska perspektiv.

Föreläsning 5: Samtal med barn och unga
Samtal med barn och unga kan ske på olika sätt och med olika uppdrag, exempelvis utredande samtal av polis eller socialtjänst, stödsamtal eller behandlande samtal av psykologer och terapeuter.
Föreläsningen kommer att ta upp olika slags samtal med barn och unga i svåra livssituationer eller i utsatthet, vad som kan vara viktigt att tänka på i dessa möten, om att skilja mellan olika uppdrag, om att lyssna och hantera förtroenden. Exempel från kritisk forskning om professionellas samtal med barn kommer att tas upp.

Föreläsning 6: Barn i social utsatthet
Social utsatthet kan se ut på många sätt. Denna föreläsning fokuserar på tre olika dimensioner, som givetvis även kan överlappa; ekonomisk utsatthet, att leva med missbrukande föräldrar och att ha erfarenhet av flykt, särskilt som ensamkommande. Föreläsningen tar upp risk-och skyddsfaktorer, vilka uttryck utsattheten kan ta sig, barns och ungas egna röster och vad som görs eller kan göras för att förebygga negativa effekter.

Seminarium 1: Barn i mötet med vården

Seminarium 2: Barn utsatta för våld

Seminarium 3: Barn i social utsatthet

Seminarium 4: Redovisning och diskussion utifrån grupparbeten

Undervisning

Kursen består av sex föreläsningar och fyra seminarier. Det ingår också ett grupparbete samt litteraturstudier. Alla seminarierna är obligatoriska. Vid det sista seminariet redovisas grupparbetet.

Välkomstbrev inför våren 2020

Välkomstbrev för UB120F VT20 (980 Kb)

Examination

Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på seminarierna, grupparbete och genom en individuell hemskrivning.

Examinator

Examinator: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Start- och slutdatum för kursen

Vårterminen 2020: 23/3 -7/6

Höstterminen 2019: 4/11 - 17/1

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteratur för UB120F Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp

Gäller från och med vårterminen 2019.

Obligatorisk litteratur

Borge Helmen, A. I. (2011). Resiliens: Risk och sund utveckling. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, 100 s.)

Bruno, L.(2017). Financial oppression and post-separation child positions in Sweden. European Journal of Social Work, 21, 181-192. (12 s.)

Cederborg, A-C., Orbach, Y., Sternberg, K.J.,& Lamb, M. (2000). Investigative interviews of childwitnesses in Sweden. Child Abuse and Neglect, 24, 1355-1361. (7 s.)

Eriksson, M., Källström, Å., & Näsman, E. (Red.). (2015). Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå(2uppl.). Malmö: Gleerup. (277 s.)

Evaldsson, A-C., & Velasquez, A. (2012). ”Impulskontroll nada”:Maskulina iscensättningar och sociala kategoriseringar i en ADHD grupp. Utbildning & Demokrati, 21, 13-33. (21 s.)

Kaukko, M.,& Wernesjö, U. (2016). Belonging and participation in liminality: Unaccompanied children in Finland and Sweden. Childhood,24(1),7-20. (14 s.)

Killén, K. (2009). Barndomen varar i generationer: Om förebyggande arbete med utsatta familjer. Lund: Studentlitteratur. (249 s.)

Lindholm, J., Börjesson, M.,& Cederborg, A-C. (2014). ”What happened when you came to Sweden?” Attributing responsibility in police interviews with alleged adolescent human trafficking victims. Narrative Inquiry, 24(2), 181-199. (18 s.)

Näsman, E. (2012). Barnfattigdom: Om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv. Stockholm: Gothia. (208 s.)

Olsson, I., & Roll-Pettersson, L. (2012). “No No, you cannot say that!": Perceptions and experiences of parents of preschool children with intellectual disabilities in Sweden. European Journal of Special Needs Education, 27, 69-80. (12 s.)

Rindstedt, C.(2013). Barn möter vården. Lund: Studentlitteratur. (152 s.)

Socialstyrelsen. (2010). Barn som tänker annorlunda: Barn med autism, Aspergerssyndrom och andraautismspektrumtillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen. (48 s.) *

Vetenskapliga artiklar samt aktuella rapporter från Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten tillkommer.

Valbar litteratur

Studenten väljer att läsa en av följande skönlitterära böcker:

Alakoski, S.(2015). April i anhörigsverige. Albert Bonniers förlag. (300 s.)

Efendic, N.(2016). Jag var precis som du. Stockholm: Natur och Kultur. (285 s.)

Eksvärd, E.(2016). Medan han lever. Månpocket. (307 s.)

Khavari, F.(2018). Jag stannar till slutet. Norstedts. (169 s.)

Pipping, L.(2017). Kärlek och stålull. Stockholm: Gothia fortbildning AB. (194 s.)

Schulman, A.(2017). Glöm mig. Stockholm: Bookmark förlag.(254 s.)

Arbetsmaterial Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet.*

* Finns som elektronisk resur

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen