Lära i och om fritidshem, 15 hp

Kursen ger en introduktion till högskolestudier samt yrkesrollen som grundlärare i fritidshem. Du får en introduktion till ämnesdidaktik och skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Kursen tar även upp barns lek, utveckling och lärande samt gruppers utveckling och gruppdynamik.

Kursen består av följande delar:

Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp

  • introduktion till högskolestudier samt vetenskapsteori och metod,
  • yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem,
  • gruppers utveckling och gruppdynamik,
  • ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt
  • fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund.

Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp

  • introduktion till teorier om barn, barndom och lärande,
  • teorier om barns lek,- förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever samt
  • skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Utomhuspedagogik, 1 hp

  • introduktion till utomhuspedagogikens teori och praktik.

Kursupplägg

Kursen ges på distans och på halvfart (50%) under en termin med tre campusförlagda träffar (två dagar vid varje tillfälle).

Undervisning

Undervisningen är till viss del webbaserad och består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten, fältstudier och utomhuspedagogik.

I kursens del utomhuspedagogik 1 hp, ingår utomhusaktiviteter med förlängd undervisningstid (ca kl. 09:00-19:00). Deltagande vid det förlängda seminariet är obligatoriskt.

När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

Examination

Höstterminen 2020 examineras kursen genom muntliga gruppredovisningar, individuell skriftlig uppgift och salstentamen.

Examinator

Höstterminen 2020: Anna-Lena Ljusberg

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning, studieplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

Examinator: Anna-Lena Ljusberg

Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen