Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 1.

Kursen behandlar förskola/skola ur perspektivet av att förskolan och skolan innefattar en uppsättning sociala relationer och är en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning hur olika typer av mellanmänskliga relationer aktualiseras i en vardagspraktik.

Fokus under praktikperioden ligger på relationer mellan barn/elever, mellan lärare och barn/elever, mellan lärare, samt mellan lärare och föräldrar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen behandlas också betydelsen av förskolläraren/läraren som ledare för ett socialt hållbart klimat samt hur skolans värdegrund får betydelse i en förskole-/skolpraktik.

 • Kursupplägg

  Kursen VFU I, 4 hp, pågår under perioden: 22/3 – 14/4  med sammanlagt 10 VFU-dagar vid en skola eller förskola. Mellan 28/3 och 8/4 kommer ni att befinna er på skolan/förskolan, se schema för närmare beskrivning av kurstillfällen.

  För mer detaljerad information om kursupplägger se kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB37UU VT22 (391 Kb)

  Undervisning

  Verksamhetsförlagd utbildning bedrivs på heltid vilket innebär 40 timmars studietid/vecka. Studietiden fördelas mellan tid i elev-/barngrupp, handledningstid, planeringstid, reflektionstid och tid för övriga uppgifter som ingår i att vara (förskole-) lärare, som personalmöten.  

  De 40 timmarna/vecka ska fördelas enligt följande princip: 

  • 30 timmar i barn-/elevgrupp  
  • 4 timmar egen planerings- och reflektionstid  
  • 1 timmes planerat handledningssamtal  

  Resterande timmar/vecka används till andra vanligt förekommande uppgifter i  lärarens/förskollärarens vardag, såsom t.ex. arbetslagsmöten, nätverksträffar, föräldramöten, föräldrasamtal. 

  För att få godkänd på kursen krävs 100 % närvaro. Frånvaro vid VFU-dagar upp till 20 % (2 dagar) kan tas igen i samråd mellan handledare och student och bör förläggas i direkt anslutning till VFU-perioden. När alla VFU dagarna är fullgjorda ska VFU-handledare så fort som möjligt lämna in den digitala VFU-rapporten.  

   

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag: 

  • Dokumentation i digital VFU-portfölj.  
  • Muntlig examination under seminarium.  
  • VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation i en VFU rapport. 

  VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag gäller de tre första förväntade studieresultaten och motiveras i VFU-rapporten utifrån tregradig skala (studenten når målen i hög grad, studenten når målen, studenten når inte målen). Observera att den elektroniska rapporten skall signeras av studenten och handledaren. För mer information om betygskriterier och bedömning, de kursplan.  

  Övriga kursmål bedöms utifrån dels fullgjorda uppgifter i VFU-portföljen och dels genom aktivt deltagande i reflektionsseminariet den 5/5.  

  Kursens ordinarie betygsdatum är 7/5 och betyg syns i Ladok efter 15 arbetsdagar. Detta förutsätter att all närvaro är fullgjord på VFU-förskolan, att VFU-rapport som bedömningsunderlag inkommit inom 7 arbetsdagar efter avslutad kurs, att samtliga uppgifter i VFU-portföljen är fullgjorda senast på betygsdatumet samt aktivt deltagande i seminariet den 5/5.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB37UU VT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lämna utdrag ur belastningsregistret

  För att få genomföra VFU måste du som lärarstudent, enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53), begära registerutdrag från polismyndigheten för att visa att du inte är dömd för brott mot barn. Utdraget ska visas upp på skolan eller förskolan där du utför din VFU. Vi rekommenderar att du så fort som möjligt begär ut ett registerutdrag. Läs mer om begäran om registerutdrag på polisen.se

  Mer om VFU

  Om VFU inom Utlänska lärares vidareutbildning

  VFU-portföljen

  Om VFU för alla lärarstudenter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontaktar du kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, betygsrapportering eller Athena kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se

  Kontakt Utländska lärares vidareutbildning: ulv@su.se

  Kontakt VFU-frågor: vfu@su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Studie- och karriärvägledning för utbildningen