Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i Pedagogik

Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne som spänner över ett stort fält. Det handlar om hur uppfostran, undervisning och utbildning formas av traditioner, normer och sociala villkor, men det rör också livsvillkor och utvecklingsmöjligheter för individen.

Pedagogik vid Stockholms universitet handlar om utbildning sedd ur såväl samhälleliga som historiska perspektiv, om meningsskapande, om villkor för lärande och kunskapsbildning liksom för socialisation och utveckling. Det självständiga arbetet ska utgöra en fördjupning av kunskapsområden som behandlats inom det allmänna utbildningsområdet och kan utformas i relation till frågeställningar/problem i partnerområdenas verksamheter. Dessa verksamheter kan i uppsatsen problematiseras och belysas ur ett eller flera perspektiv. Inom pedagogik kan du exempelvis studera frågor relaterade till:

  • Hur har synen på arbetssätt förändrats över tid i ett visst ämne? Varför?
  • Hur har synen på barns och ungas rättigheter påverkat skolan över tid
  • Vilka övergripande samhällsfenomen och tanketraditioner påverkar skolan idag?
  • Varför ökar intresset för dokumentation, utvecklingsplaner och portföljer? Vad tror man sig kunna åtgärda genom det stora intresset för pedagogisk dokumentation?
  • Varför väljer föräldrar friskolor? Vilka föräldrar väljer, och hur resonerar de? Hur sammanhänger inställning till friskolor med socioekonomisk ställning?
  • Skolans värdegrund och hur skolan hanterar demokrati- och värdegrundsfrågor.