Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Montessoripedagogik

Har du en önskan om att stödja barns och ungdomars lärande och utveckling? Vill du få redskap för att skapa en undervisning som anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, och därigenom kunna förverkliga en undervisning i enlighet med läroplanens värdegrund och uppdrag? Då kan en montessoriutbildning vara rätt för dig.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera hos oss!

Vi har obligatorisk webbregistrering mellan 14-21 augusti

När du har aktiverat ditt universitetskonto kan du registrera dig här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Information om hur du aktiverar ditt universitetskonto finns här: su.se/nystudent

Du hittar all information om terminsstarten och kontaktuppgifter på institutionens webbplats

Välkommen!

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning och bygger på Maria Montessoris filosofi, teori och didaktiska tillämpning och vänder sig till alla inom förskola och grundskola som är intresserade av att utveckla sin yrkeskompetens.

Undervisningen är upplagd för att kunna kombineras med arbete

Studierna bedrivs på distans och halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Under höstterminen är fyra digitala kursträffar om två sammanhängande dagar vardera inplanerade och under vårterminen fem digitala kursträffar om två sammanhängande dagar. Kursen är avgiftsfri med undantag av medborgare utanför EU, EES och Schweiz.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops.

  Litteratur och Studiehandledning

  Litteraturlista delkurs 1 HT23 (256 Kb)

  Litteraturlista delkurs 2 VT24 (226 Kb)

  Studiehandledning HT23-VT24 (150 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur HT23 - VT24 finns under fliken Kursupplägg.

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Eva Maria Ahlquist

  Jag är universitetslektor i didaktik. Mitt forskningsintresse omfattar skolans fysiska miljö, skolbyggnadernas arkitektur och montessoripedagogik samt frågor som rör lärande och meningsskapande. Jag deltar i forskningsgruppen ERiCC, Educational Research in Citizenship Competences. Jag har en grundskollärarexamen samt en internationell montessorilärarexamen vid AMI (Association Montessori Internationale) och disputerade vid Stockholms universitet år 2012. Under åren 2008-2012 var jag redaktör för den svenska tidskriften ”MER om Montessori”. Sedan 2016 är jag redaktör för Open Access-tidskriften ”Montessori Research & Education” vilket inbegriper ett internationellt engagemang. Förutom en del bokkapitel inom området montessoripedagogik har jag tillsammans med amerikanska kollegor varit redaktör för en handbok om montessoripedagogik som utkommer i april 2023. Därutöver har jag utvecklat ett flertal läromedel.

  Mitt nuvarande kursansvar på institutionen för pedagogik och didaktik är kursen Utveckling av undervisning som ingår i lärarprogrammet och de fristående kurserna Montessoripedagogik samt Montessoripedagogik – Implementering och Utvecklingsarbete. Mitt intresse för utveckling av skola och undervisning innebär att kurserna där jag är involverad ska leda till att studenterna kan omsätta teorier de studerat till praktiken. De ska också utveckla ett reflekterande förhållningssätt till lärarprofessionen.

  År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö”. Avhandlingen har en livsvärldsansats. Tolkningsram för att identifiera barns och ungas erfarenheter, intentioner och uttryck för mening utgörs av Heideggers ontologi och Merleau-Pontys fenomenologi som i motsats till en dualistisk syn på kropp och intellekt betonar dess odelbarhet. Avhandlingen uppenbarar att elever söker sig till inspirerande miljöer där de kan vara kroppsligt aktiva. Slutsatsen är att väl fungerande planering av den fysiska miljön, vilket inkluderar en rik uppsättning av didaktiskt material och andra artefakter, är en av de grundläggande förutsättningarna för att barn och unga ska erbjudas en meningsskapande skolverksamhet.

  -------

  Per Gynther

  Min bakgrund har jag som utbildad mellanstadielärare och montessorilärare. Jag har också arbetat som skolledare inom grundskolan.  Jag har lång erfarenhet av fortbildning för lärare och handledning av skolor och arbetslag inom såväl förskolan som grundskolan.  Som universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik är jag för närvarande kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik samt handleder och examinerar studenters examensarbeten på grund och avancerad nivå. Mitt forskningsintresse är undervisning och lärande inom skolan och då särskilt inom det montessoripedagogiska fältet. Sedan flera år tillbaka ingår jag i det internationella nätverket MORE som består av forskare från ett flertal länder som särskilt intresserat sig för montessoripedagogik. Jag är också biträdande redaktör för den nyligen startade tidsskriften Journal of Montessori Research and Education.

  2016 disputerade jag med avhandlingen ”Möjligheter och begränsningar – om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken”. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till att de i studien medverkande montessorilärarna utförde arbetet i enlighet med de intentioner som de uttryckte samt vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet. I studien deltog nio montessorilärare fördelade på fyra olika verksamheter vilka alla hade en tydligt uttalad ambition att bedriva verksamhet i enlighet med montessoripedagogiken. Genom en analys av klassrumsobservationer och intervjuer visar jag hur möjligheter och begränsningar var relaterade till huruvida lärarna hade tillgång till montessorimaterial eller inte. Studien visar också hur en förutsättning för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var att lärarna gjorde sin privata förståelse för pedagogikens teori och praktiska tillämpning tillgänglig för varandra. Vid tillfällen kom detta emellertid inte att äga rum bl.a. beroende på att handlingssätt tagits för givna och/eller sågs som de enda ”rätta”. Då lärarnas handlingsutrymme därigenom begränsades skapades villkor som försvårade en möjlig utveckling av arbetssätt. I de fall då villkoren för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var mer gynnsamma var det tydligt att lärarna inte uppfattade montessoripedagogiken som en “metod” utan snarare som en “modell” som lärarna hade att skapa sin egen metod utifrån. Lärarna kom då tillvarata ett potentiellt handlingsutrymme som annars inte uppmärksammades.

 • Kontakt

  Kursansvariga

  Eva-Maria Ahlquist
  E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

  Per Gynther
  E-post: per.gynther@edu.su.se

  Kursadministratör

  Lotta Engcrantz
  E-post: lotta.engcrantz@edu.su.se