Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Montessoripedagogik

Har du en önskan om att stödja barns och ungdomars lärande och utveckling? Vill du få redskap för att skapa en undervisning som anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, och därigenom kunna förverkliga en undervisning i enlighet med läroplanens värdegrund och uppdrag? Då kan en montessoriutbildning vara rätt för dig.

Kursen behandlar montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning och bygger på Maria Montessoris filosofi, teori och didaktiska tillämpning och vänder sig till alla inom förskola och grundskola som är intresserade av att utveckla sin yrkeskompetens.

Undervisningen är upplagd för att kunna kombineras med arbete

Studierna bedrivs på distans och halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Under höstterminen är fyra digitala kursträffar om två sammanhängande dagar vardera inplanerade och under vårterminen fem digitala kursträffar om två sammanhängande dagar. Kursen är avgiftsfri med undantag av medborgare utanför EU, EES och Schweiz.

Webbregistrering höstterminen 2021

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs eller ditt program för att behålla din plats. Webregistreringen är öppen mellan 9 och 16 augusti. Uppdatera din mailadress i Ladok! 

Ladok för studenter

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops.

  Studiehandledning

  Studiehandledning HT21-VT22 (422 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Eva Maria Ahlquist

  Eva Maria Ahlquist

  Jag är universitetslektor i didaktik. Mitt forskningsintresse omfattar skolans fysiska miljö, skolbyggnadernas arkitektur och montessoripedagogik samt frågor som rör lärande och meningsskapande. Jag deltar i forskningsgruppen CMC, Competences for Modern Citizenship. År 2012 disputerade jag med avhandlingen ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö”. Därutöver har jag en grundskollärarexamen samt en internationell montessorilärarexamen. Sedan 2016 är jag redaktör för Open Access-tidskriften ”Montessori Research & Education” vilket inbegriper ett internationellt engagemang. Mellan år 2008-2012 var jag redaktör för tidskriften ”MER om Montessori”.

  På institutionen är jag kursansvarig för följande kurser: Utvärdering och utveckling i undervisning och skola, 4,5 hp, som ingår i det gamla lärarprogrammet. Beträffande det nya lärarprogrammet ansvarar jag för kursen Utvecklingsarbete 2,5 hp. En del av min tjänst inbegriper kursansvar för den fristående kursen Montessoripedagogik 30 hp. Utöver kursansvar undervisar jag i kurserna jag nämnt ovan samt kursen Didaktik II. Inom samtliga kurser tydliggörs relationen mellan teori och praktik. Det innebär att kurserna har praktiska inslag där studenterna ges tillfällen att implementera teorier och tillämpa de redskap som fordras. Därefter granskar och diskuterar de sin undervisning. Syftet är att studenten ska utveckla ett reflekterande förhållningssätt inför sin egen framtida lärarprofession.

  Min avhandling ”Skolans levda rum och lärandets villkor –  Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö” har en livsvärldsansats. Tolkningsram för att identifiera barns och ungas erfarenheter, intentioner och uttryck för mening utgörs av Heideggers ontologi och Merleau-Ponty som i motsats till en dualistisk syn på kropp och intellekt betonar dess odelbarhet. Avhandlingens slutsats indikerar att elever gärna söker sig till miljöer där de kan vara kroppsligt aktiva. En väl fungerande planering av den fysiska miljön, vilket inkluderar en rik uppsättning av didaktiskt material och andra artefakter, är därmed en av förutsättningarna för att barn och unga ska erbjudas en meningsskapande skolverksamhet.

  Per Gynther

  Per Gynther

  Min bakgrund har jag som utbildad mellanstadielärare och montessorilärare. Jag har också arbetat som skolledare inom grundskolan.  Jag har lång erfarenhet av fortbildning för lärare och handledning av skolor och arbetslag inom såväl förskolan som grundskolan.  Som universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik är jag för närvarande kursansvarig för kurser i utvärdering och skolutveckling, bedömning och montessoripedagogik samt handleder och examinerar studenters examensarbeten på grund och avancerad nivå. Mitt forskningsintresse är undervisning och lärande inom skolan och då särskilt inom det montessoripedagogiska fältet. Sedan flera år tillbaka ingår jag i det internationella nätverket MORE som består av forskare från ett flertal länder som särskilt intresserat sig för montessoripedagogik. Jag är också biträdande redaktör för den nyligen startade tidsskriften Journal of Montessori Research and Education.

  2016 disputerade jag med avhandlingen ”Möjligheter och begränsningar – om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken”. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till att de i studien medverkande montessorilärarna utförde arbetet i enlighet med de intentioner som de uttryckte samt vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet. I studien deltog nio montessorilärare fördelade på fyra olika verksamheter vilka alla hade en tydligt uttalad ambition att bedriva verksamhet i enlighet med montessoripedagogiken. Genom en analys av klassrumsobservationer och intervjuer visar jag hur möjligheter och begränsningar var relaterade till huruvida lärarna hade tillgång till montessorimaterial eller inte. Studien visar också hur en förutsättning för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var att lärarna gjorde sin privata förståelse för pedagogikens teori och praktiska tillämpning tillgänglig för varandra. Vid tillfällen kom detta emellertid inte att äga rum bl.a. beroende på att handlingssätt tagits för givna och/eller sågs som de enda ”rätta”. Då lärarnas handlingsutrymme därigenom begränsades skapades villkor som försvårade en möjlig utveckling av arbetssätt. I de fall då villkoren för ett kollegialt utvecklingsinriktat lärande var mer gynnsamma var det tydligt att lärarna inte uppfattade montessoripedagogiken som en “metod” utan snarare som en “modell” som lärarna hade att skapa sin egen metod utifrån. Lärarna kom då tillvarata ett potentiellt handlingsutrymme som annars inte uppmärksammades.

 • Kontakt

  Kursansvariga

  Eva-Maria Ahlquist
  E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

  Per Gynther
  E-post: per.gynther@edu.su.se

  Kursadministratör

  Lotta Engcrantz
  E-post: lotta.engcrantz@edu.su.se