Montessoripedagogik, 30 hp

Om utbildningen

Med start HT 2016 erbjuder Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik en grundkurs i montessoripedagogik på 30 högskolepoäng. Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Kursen behandlar montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning och vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla sin yrkeskompetens inom förskola och grundskola. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops samt fältstudier om 5 dagar i en montessoriverksamhet.

Under höst- och vårterminen äger sammanlagt 8 fysiska träffar rum, á två sammanhängande dagar, vilka är förlagda till torsdagar mellan klockan 14.00 och 19.00 samt fredagar mellan 09.00 och 15.00. Mellan respektive kursträff ligger ett webbseminarium som äger rum eftermiddag/kväll.

Om ämnet: Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne där man studerar lär- och påverkansprocesser för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och arbetsliv. Vi undersöker hur lärande och utveckling kan främjas i olika utbildningsmiljöer men även i andra verksamheter såsom företag och organisationer. Frågor vi diskuterar är bland annat kunskapsbildning och kommunikation och hur vi formas och påverkas som människor i olika sociala miljöer. Lärande ses som en social, dynamisk och aktiv process där reflektion och självreflektion spelar en avgörande roll. Detta innebär att förståelsen för och föreställningen om den sociala verkligheten skapas och utvecklas av människor tillsammans. Inom pedagogiken studeras bland annat fenomen som makt och påverkansprocesser i relation till genus, etnicitet, hälsa/ohälsa, sjukdom och normalitet/ avvikelse som sociala och kulturella fenomen.

Utbildningens fokus ligger på lärande, undervisning, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling där våra kurser och program är nära knutna till vår forskning. Ämnet pedagogik kan du läsa på både grund och avancerad nivå samt på forskarnivå. På grundnivå ges även kurser i hälsopedagogik.

ARBETSMARKNAD Våra kurser och program gör dig väl förberedd för en föränderlig arbetsmarknad. Kunskaper om och förståelse för mänskliga lär- och utvecklingsprocesser kan du använda i många olika arbeten, till exempel med utbildnings och utvecklingsfrågor i skola och folkbildning, vård och omsorg, näringsliv samt offentliga, ideella och politiska organisationer.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för pedagogik och didaktik