Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läraren, ledaren och skolan

Kursen introducerar och behandlar ett antal teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap och grupprocesser. Kursen ger möjligheter att kritiskt granska och reflektera ledarskap som begrepp, hur det konstrueras i relation till andra begrepp som makt, kön, kultur, samt till frågor som rör styrning av och i organisationer. I kursen studeras förutsättningar och möjligheter för ledarskap med särskilt fokus på lärande- och utbildningsorganisationer, där det professionella pedagogiska ledarskapets utmaningar diskuteras i förhållande till pedagogiska dilemman, konflikthantering, professionella samtal och sociala relationer. 

Till kursen hör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 1,5 hp, som aktualiserar för kursen centrala områden.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  VFU1 1,5hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  INL1 4,5hp Examinationsuppgift individuell

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältuppgifter. Närvaro är obligatorisk vid seminarier. Vid frånvaro ska seminarieledare kontaktas för kompletteringsuppgift. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Examination

  Kursens examineras dels genom en individuell skriftlig uppgift, dels genom en VFU rapport. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala baserad på den individuella skriftliga examinationen: 

  Godkända betyg (i fallande ordning)
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt

  Underkända betyg
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs


  VFU bedöms enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala: godkänd (G) eller underkänd (U).

  Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.

  För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning.

  Student som erhållit betyg Fx på den skriftliga examinationen kan efter överenskommelse med bedömande lärare inkomma med kompletteringsuppgift inom en vecka. Därefter fordras en ny examination.

  Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas. 

  För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.

  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelse/prefekt.

  Examinator

  Hans Melkersson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Hans Melkersson

   

  Utbildningsadministratör för kurser inom lärarprogrammen