Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

  • 7,5 hp

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Grunderna för vilken kunskap som genereras (ansatsens ontologi), hur kunskapen genereras (ansatsens epistemologi och metodologi) liksom specifika metodiska redskap och etiska överväganden inom respektive ansats behandlas. Dessutom ger kursen en historisk översikt över hur forskningsmetoderna utvecklats inom de matematik- och naturvetenskapsdidaktiska fälten.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen