Go to this page on our english site

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6

  • 7,5 hp

I kursen behandlas teorier, modeller och begrepp avseende handledning av lärarstudenter, reflekterandeprocesser, frågeställningar och fenomen i ett professionsutvecklingsperspektiv.

Handledningsprocessenrelateras till aktuell didaktisk forskning. Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessendiskuteras. Kunskap om handledningsprocessen fördjupas genom analys och reflektion av undervisning ochlärprocesser i relation till kursdeltagarnas praktiska yrkesteorier. Kursen behandlar även  formativ ochsummativ bedömning under handledningsprocessen i relation  till styrdokument och arbetsmaterial förverksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen