Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för grundlärare årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens sjunde termin.

Studiegång profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursen behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på undervisning i grundskolans årskurs 4-6. Utifrån analyser av praktik, styrdokument och läromedel bearbetas innehålls-, undervisnings- och bedömningsfrågor. Vidare behandlas teorier för kunskapsutveckling och modeller för bedömning och betygsättning av elevers kunskaper.

Kursen ger studenterna fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor och ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Slutligen behandlar kursen olika vetenskapligt grundade strategier för utveckling av undervisning.

Med avseende på utbildningens profilområde behandlas kursinnehållet även utifrån aspekterna teckenspråkig tvåspråkig undervisning och döva och hörselskadade elever.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen består av fyra delar:

  1. Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på språk, 7,5 hp
   Delen behandlar historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och engelska i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. I relation till detta behandlas bedömning, betyg och undervisning i grundskolans årskurs 4-6 med särskild fördjupning avseende bedömning av kunskaper i dessa språk. Beträffande profilområdet behandlas bedömning av döva och hörselskadade elevers kunskaper i dessa språk.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  2. Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på matematik, 7,5 hp
   Delen behandlar historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. I relation till detta behandlas bedömning, betyg och undervisning i grundskolans årskurs 4-6 med särskild fördjupning avseende bedömning av kunskaper i matematik. Beträffande profilområdet behandlas bedömning av döva och hörselskadade elevers kunskaper i matematik.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  3. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
   Delen ger studenterna fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet. Kursen behandlar även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån resonemang om forskningens betydelse för utövande och utveckling av lärarprofessionen. Dessutom ger kursen grundläggande redskap för att analysera etiska frågor som vetenskapen kan ge upphov till. Studenterna ges även kunskaper om kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som tillämpas på det ämnesdidaktiska området.
   Del 3 ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för ämnesdidaktik.
  4. Utveckling av undervisning, 2,5 hp
   Med internationella och nationella utvärderingar som grund behandlar delkursen modeller och strategier för utveckling av undervisning. Beträffande profilområdet behandlas strategier för utveckling av undervisning utifrån teckenspråkig tvåspråkig undervisning.
   Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  I kursen ingår fältstudier.

  Examination

  • Del 1 examineras genom skriftligt och muntligt prov.
  • Del 2 examineras genom skriftligt och muntligt prov.
  • Del 3 examineras genom en skriftlig salstentamen och en skriftlig inlämningsuppgift i kvantitativ och kvalitativ metod.
  • Del 4 examineras genom individuell skriftlig uppgift.

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  Examinator

  Anna Pansell

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Anna Pansell, anna.pansell@su.se
  Inger Ridderlind, inger.ridderlind@su.se
  Karim Hamza, karim.hamza@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se