Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp. Ingår i Lärarlyftet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar ämnesteori i teknik relevant för undervisning i årskurs 4-6, samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i teknik i relation till aktuell teknikdidaktisk forskning. De kunskapsområden som behandlas har sin utgångspunkt i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr 11. I kursen behandlas mekanismer, hållfasthet, elektriska kopplingar, tekniska system och material. I kursen ingår även teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser och modeller. Genusaspekter kopplade till teknik och teknikanvändning belyses samt hur IT och varierade arbetssätt och arbetsformer kan användas i teknikundervisningen Kursen omfattar också bedömning och betygssättning i ämnet teknik i relation till skolans styrdokument.

Om ämnet: Didaktik

Didaktik

Didaktiken ger dig praktiska och teoretiska redskap att analysera, utveckla och bedöma undervisning, kunskaper och lärande i olika sammanhang. Områden som särskilt fokuseras i kursutbudet är didaktisk bedömning, design för lärande, verksamhetsutveckling samt teorier om lärande.

Didaktiken har sin kärna i hur man lär sig ett specifikt kunskapsområde i en viss miljö. Denna miljö kan vara mer eller mindre formellt organiserad, till exempel skola, universitet, museum eller föreningsliv. Didaktiken utvecklar kunskaper om vilka ramar och förutsättningar för lärande som erbjuds i olika miljöer, vad det är som sätts i fokus i en lärandesituation, hur lärande organiseras och hur kunskapsinnehållet gestaltas och på vilka sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. Kurserna vänder sig till lärare, pedagoger, informatörer och andra yrkesutövare som är intresserade av utbildningsfrågor.

ARBETSMARKNAD Med didaktik som huvudområde i en examen har du en inriktning mot vetenskap om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper i didaktik är användbart inom yrkeskategorier som till exempel lärare, förskolelärare, informatör och pedagog eller för dig som vill arbeta mer generellt med utbildningsfrågor.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.