Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan

Studenter på föreläsning i klassrum
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Den lyfter fram betydelsen av nationella och internationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet, involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. I kursen diskuteras också lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs i form av

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Seminarier där inläst litteratur och genomförda uppgifter redovisas och behandlas i relation till kursens lärandemål. Respektive studiegrupp förbereder och presenterar någon fråga till aktuell litteratur och det seminarium där dessa behandlas.
  • Gruppuppgift där syftet är att ta del av verksamhetsföreträdares perspektiv på kursens centrala frågor och begrepp med utgångspunkt i alla elevers rätt till delaktighet och lärande genom att undersöka hur specialpedagogiska frågor hanteras och organiseras i skolans praktik.

  All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet zoom.

  Undervisning och arbetet i studentarbetslaget syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera begrepp och perspektiv vilka behandlas i kurslitteraturen. För att fördjupa kunskaperna i specialpedagogik förekommer arbete med instuderingsfrågor, övningsuppgifter och samarbetsinriktade uppgifter på distans. Genom webbplattformen Athena ges all information om kursen och via mailadressen är det möjligt att nå lärarna och kursadminstartionen i kursen. Ett viktigt inslag i kursen är studentarbetslagen. I studentarbetslagen behandlas föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför redovisning av gruppuppgiften. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor. Utöver diskussionerna i studentarbetslagen kommer även återkoppling ges av lärare i kursen, dels genom Athena, dels genom det digitala mötesprogrammet Zoom.

  Under följande datum förekommer obligatorisk distansundervisning i kursen: 9 februari 2021.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, gruppuppgift. Närvaro på den muntliga och skriftliga gruppredovisningen är obligatoriskt inslag i kursen. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktig för att klara kursens lärandemål, men inte obligatorisk.

  Vid frånvaro av redovisning av gruppuppgift, sker ett omexaminationsseminarium sker 15/2 2021.

  Examinationsformer

  Kursen examineras enligt följande:

  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Ordinarie examinationstillfälle är 17/2, medan omexaminationstillfället är 18/3 2021.
  • muntlig och skriftlig redovisning av en gruppuppgift i samband med examinationsseminarium via Zoom. Det första examinationsseminariet hålls den 9/2, medan omexaminationsseminariet sker 15/2 2021. Inför examinationsseminariet ska en skriftlig redovisning lämnas in i Athena senast 5 feb 2021.

  Vid Fx ska komplettering lämnas in senast 5 arbetsdagar efter att betyg har meddelats.

  Examination sker via en gruppuppgift och en individuell examination. Se studiehandledningen.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kurssidan i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Mina Sedem

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Katie Obeid - katie.obeid@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se