Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Kursen ger grundläggande kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning i ett samhälleligt, historiskt och nutida perspektiv. Kursen behandlar olika orsaker till dövhet och hörselnedsättningar, sociala aspekter av dessa, samt hur fysiska miljöer och teknik kan anpassas och användas. Kursen behandlar även specialpedagogiskt stöd, inkludering och delaktighet, habiliterande insatser, kommunikation och språklig utveckling.

 • Kursupplägg

  Du genomför en kartläggning av en miljö där personer med dövhet eller hörselnedsättning vistas med fokus på hur den fysiska miljön är beskaffad - akustiskt och visuellt.

  I studiegrupper väljs undersökningsfrågor om möjligheter och hinder till delaktighet, kommunikation och språklig utveckling. Arbetet sammanställs i en grupprapport som syftar till att erbjuda lärtillfällen om tillgänglighetsaspekter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i studentarbetslag och en fältstudie. I kursen ingår både gruppuppgifter och individuella uppgifter och under kursens gång genomförs flera litteraturseminarier. För att seminarierna ska vara givande krävs att alla är väl förberedda och har läst och fört anteckningar till den litteratur som anges. På kursen används lärplattform Athena för information, uppgifter och som arena for utbyte av kunskap och reflektion.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas dels vid kursens sista seminarium genom samtal i studiegruppen, dels elektroniskt i en individuell enkät som läggs ut på kursens lärplattform.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Vid gruppexaminationer gäller alltid obligatorisk närvaro under hela seminarietiden. Eventuella kompletteringar planeras i samråd med ansvarig kurslärare.

  Examinationsformer
  Kursen examineras dels genom en skriftlig grupprapport av en fältstudie som redovisas muntligt vid ett seminarium och bedöms med G (godkänt) eller U (underkänt), dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för HT2020. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2019-04-09 och gäller fr.o.m HT2019.

 • Mer information

  Instruktioner till att arbeta i Zoom

  Stödresurs Zoom (247 Kb)

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se
  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se