Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1

 • 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning i ett historiskt och nutida perspektiv. Kursen behandlar specialpedagogiskt stöd, habiliterande insatser, kommunikativt språkliga förutsättningar och utveckling. Kursen behandlar dessutom olika orsaker till dövhet och hörselnedsättningar, sociala och fysiska miljöaspekter samt hörselteknik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete istudentarbetslag och en fältstudie. I kursen ingår både gruppuppgifter och individuella uppgifter och under kursens gång genomförs flera litteraturseminarier. För att seminarierna ska vara givande krävs att alla är väl förberedda och har läst och fört anteckningar till den litteratur som anges. På kursen används lärplattformAthena för information, uppgifter och som arena for utbyte av kunskap och reflektion. Kursen bygger på aktivt deltagande dels i seminarier, dels i ettstudentarbetslag som består av 5-7 studenter. Arbetslaget formar en gemensamöverenskommelse för att skapa goda arbetsförutsättningarförvars och ens deltagande utanförde schemalagda campusdagarna. Kursen förutsätteratt du följer den överenskommelsenni gör i studentarbetslaget som innebär instudering, arbete medöverenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överensom.Utöver den obligatoriska kurslitteraturen innehåller kursen arbetsmaterial att användas vid seminarier och gruppdiskussioner under kursen.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Vidgruppexaminationer gäller alltid obligatorisk närvaro under hela seminarietiden.Eventuella kompletteringar planeras i samråd med ansvarigkurslärare.

  2.2 Examinationsformer

  Kursen examineras dels genom en skriftlig grupprapport av enfältstudie som redovisas muntligt vid ett seminarium och bedöms med G(godkänt) eller U (underkänt), dels genom en individuell skriftliguppgift.Den individuella uppgiften samt kursen i sin helhet bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala(A-F).

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kurssidan i lärplattformenAthena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ157F, HT19 (472 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena och Zoom

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

   

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se