Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik lll: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar III

 • 7,5 hp

Kursens fokus ligger på att utveckla pedagogiska strategier, att använda vid behov av specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kreativitetens betydelse och möjligheter studeras i användandet av och utvecklingen av pedagogiska verktyg, digitala och icke-digitala. Kursen knyter an till aktuell forskning och genomsyras av ett kritiskt granskande förhållningssätt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  Kursen genomförs med fysiska träffar där föreläsningar, grupparbeten och litteraturstudier ingår. Litteraturstudierna utgår från ett antal obligatoriska titlar. Dessutom finns valbar litteratur från vilken studenten förväntas läsa minst 300 sidor, se kursens litteraturlista. För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam webbplattform.Studierna genomförs till stor del självständigt varför studentens eget ansvarför planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål. I kursen ingår att planera för, genomföra och analysera en egen tillämpning av olika pedagogiska arbetssätt, metoder och/eller digitala och icke-digitala verktyg som används i arbete medpersoner som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I arbetet kopplas kursens teoretiska delar till fallstudier och/eller till studentens egen praktiska erfarenhet.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.2.1.1Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaroEventuell frånvaro från ett kurstillfälle kompenseras genom att: -Göra alla uppgifter som står i schemat att de ska göras efter kurstillfället, men ska göras fler eller längre inlägg i sin studiegrupps forum. -Ta del av åhörarkopior från dagens föreläsningar (på Athena). -Ta kontakt med studiekamraterna i den egnastudiegruppenoch höra efter nödvändig information.

  2.2 Examinationsformer

  Kursen examineras genom ett individuellt arbete på 8-10 sidor.–Utvecklande av det egna pedagogiska arbetssättet. Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift som bygger på det egna tillämpningsarbetet med koppling till aktuell forskning inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Muntlig presentation av examinationsuppgiften kommer att ske vid det sista kurstillfället. Syftet är att ta del av varandras arbeten och erfarenheter, dessutom är det också ett tillfälle för att få feedback från lärare och kurskamrater, som en hjälp på vägen innan den skriftliga rapporten ska färdigställas. Vid den muntliga presentationen bör arbetet vara färdigt till ca 80%.

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kurssidan i lärplattformen Athena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ171F, HT19 (585 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena och Zoom

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se