Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets första del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i tre delkurser om 15 hp; 7,5 hp; 7,5 hp.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelserna för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialpedagogen i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen integreras vetenskapsteori och metod och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller tre delkurser:

  Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp.

  • samhällsuppdraget i relation till nationella och internationella styrdokument av relevans för specialpedagogiskt verksamhetsområde,
  • olika teoretiska traditioner inom det specialpedagogiska forskningsfältet,
  • specialpedagogikens funktion och verksamheter, både ur ett nutida och ett historiskt perspektiv,
  • funktionsnedsättning inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, utbildningspolitik och pedagogisk verksamhet,
  • specialpedagogik och professionsetik i relation till makt, normer och diskriminering med avseende på
  • funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, social utsatthet, genus och etnicitet.

  Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp

  • vetenskapsteoretiska traditioner inom det specialpedagogiska forskningsfältet,
  • metodologiska överväganden samt kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och bearbetning avdata,
  • sökning och analys av specialpedagogisk forskning samt utformning av en specialpedagogiskprojektansökan,
  • forskningsetiska aspekter i specialpedagogiskt utvecklingsarbete.

  Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp

  • olika teoretiska synsätt på lärande och pedagogiska innebörder av inkluderande, segregerande, grupp- och individanpassade arbetssätt och undervisningsformer,
  • pedagogiska förutsättningar i olika lärandemiljöer för att bidra till barns och elevers individuella lärande och
  • utveckling relaterat till behov av stöd samt funktionshinder och neuropsykiatriska svårigheter,
  • förebyggande arbete relaterat till inkluderande pedagogiskt arbete på organisations-, grupp- och individnivå,
  • olika aspekter av samverkan med relevans för det specialpedagogiska samhällsuppdraget inom och utanför olika verksamheter.

  Examinator

  Helen Knutes Nyqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT21
  HT2021 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2021 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  (obs! Datum för höstterminens undervisningsdagar är fastställda.
  Fullständigt schema publiceras senast under vecka 25.)

   

  Översiktligt schema VT21
  VT2021 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - specialpedagog@specped.su.se