Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets andra del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i fyra delkurser om 7,5 hp var.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att utifrån olika teorier, metoder och praxis fungera som en kvalificerad samtalspartner till personal, elever och föräldrar och leda olika utvecklingsarbeten som syftar till att skapa ökade förutsättningar för elevers deltagande och kunskapsutveckling. Vidare ska
studenterna utveckla förmåga att kritiskt granska och utveckla olika redskap som kan identifiera och överbrygga hinder för elevers deltagande och studenten ges även möjlighet att arbeta med etiskt förhållningssätt samt att utveckla sin empatiska förmåga.  Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller fyra delkurser:

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.

  Undervisning

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, grupphandledning på samtal och grupparbete. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs 4 samtal i en pedagogisk verksamhet.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.  I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs etnografiska observationer av lärandemiljö i skola/fritidshem/förskola.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.
  Arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten i studiegrupper och individuella uppgifter. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) kommer att genomförs och analyseras intervjuer med olika yrkesgrupper inom elevhälsotemat.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete med kollegiehandledning. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs utvecklingsarbete inom skola/fritidshem/förskola.

  Examination

   Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Delkurs 1. Närvaro vid föreläsningar, grupparbete och handledningen är viktigt men inte obligatorisk. De studenter som inte deltar i handledningen måste lämna in en skriftlig redovisning av det genomförda samtalet. Genomförande av VFF uppgifter är obligatorisk.

  Delkurs 2.  Närvaro vid föreläsningar är viktig, men inte obligatorisk. Vid frånvaro från seminarier ska studenten lämna in en kompenserande skriftlig uppgift via Athena.

  Delkurs 3. Närvaro vid föreläsningar, grupparbete och seminarier är önskvärt men inte obligatoriskt och kräver inte komplettering. Seminarietillfällen då bearbetad datainsamling redovisas är obligatoriska och måste kompletteras vid frånvaro.

  Delkurs 4. Närvaro vid föreläsningar är viktig, men inte obligatorisk. Vid frånvaro från seminarier ska studenten lämna in en kompenserande skriftlig uppgift via Athena.
   
  Examinationsformer
  Delkurs 1. Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 2. Kursen examineras genom muntlig gruppredovisning och genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 3. Kursen examineras genom muntlig gruppredovisning och genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 4. Kursen examineras genom enskild muntlig presentation och genom individuell skriftlig examination.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Bozena  Hautaniemi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt schema VT21
  VT 2021 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  VT 2021 UQ2SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  Översiktligt schema HT20
  HT 2020 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för UQ2SPP helfart VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2020-04-21 och gäller fr.o.m termin HT2020.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - specialpedagog@specped.su.se