Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning

Kursen ger dig kunskap om vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder inom specialpedagogik och hur de kan användas i problemställningar i forskningen. Den ger dig också kunskap att fördjupa dig i empirisk forskning inom din specialisering, genom en utvecklad förmåga att metodiskt söka igenom vetenskapsartiklar och att sammanhållet redogöra för slutsatser.

 • Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
 • Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning, 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Kursen innehåller två delkurser:

  Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.

  • vetenskapsteoretisk bakgrund,
  • olika forskningsmetoder för insamling av empiri,
  • forskningsetiska samt allmängiltiga etiska principer.

  Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning, 7,5 hp

  • formulera ett forskningsbart problemområde med anknytning till specialpedagogik och särskilt studentensspecialisering,
  • redogöra för ett aktuellt kunskapsläge genom en systematisk litteraturstudie av empiriskaforskningsartiklar,
  • tematisera och analysera valda empiriska forskningsartiklar.

  Delkurser

  Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminairer samt gruppvisa och individuella arbeten. Innehållsmässig är kursen uppdelad i tre delar. 
  Första delen består av föreläsningar som delvis aktualiserar innehållet om forskningsdesign från Vetenskapsteori och forskningsmetod I. Datainsamlings-metoderna intervju och enkäter presenteras och kvalitets- och etiska aspekter i specialpedagogisk vetenskaplig forskning diskuteras.

  Kursens andra del inledas med föreläsningar om kvalitativ forskning och fokuserar på arbetet med kvalitativt empiriskt material genom att arbeta med innehålls- och tematisk analys, vilka är de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning. Analysmetoderna kan mycket väl användas både i det självständiga arbetet och i minde forsknings- eller utvärderingsprojekt inom yrkespraktiken som speciallärare. Delen innehåller föreläsningar kring dessa metoder och workshops med insamlat intervjumaterial. Analysarbetet med utskrifter av intervjutranskriptioner sker i grupper bestående av 5 till 6 studenter. För arbetet behöver var och en ha med sig textmarkers i olika färger, tejp och sax vid campusträffar. Vid Zoomträffar arbetar ni i Google docs och med delad skärm i Zoom. 

  Kursens tredje del inledas med föreläsningar om kvantitativ forskning och fokuserar på arbetet med kvantitativt empiriskt material. Föreläsningarna behandlar grundläggande statistiska begrepp och metoder. Centrala områden är beskrivande statistik, signifikansstatistik samt enkla korrelationer. Det praktiska arbetet genomförs i seminarier i grupper bestående av tre studenter. Varje student använder sin egen dator. Vid genomförandet av kvantitativa analysmetoder används programmet PSPP, som är en kostnadsfri version av det välkända programmet SPSS. 

  Kursen kännetecknas även genom en så-kallad Flipped Classroom design. Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger eleverna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar i klassrummet. Det betyder de mesta föreläsningarna kommer vara tillgängliga för er i en digital och inspelad form. Föreläsningar kommer vara tillgängliga på Athena 7-10 dagar innan respektive seminarier och tills inlämningen av examinationen.

  Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning, 7,5 hp

  Kursen bedrivs med hjälp av föreläsningar och seminarier med övningar och förberedelser samt genom att ni genomför en individuell skrivuppgift i form av processkrivning. Datum och tider samt preliminära lokaler finns i TimeEdit. 

  Innehåll ni arbetar med specificeras i ”Planering” för delkursen i Athena. Deltagande i seminarierna är obligatoriska men utan närvarokontroll eller kompletteringar.

  Även i Delkurs 2 kommer vi till stor del att använda Flipped Classroom design. Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger studenterna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar. 

  Det betyder att alla eller de flesta föreläsningar och det mesta informationsmaterialet kommer att vara tillgängligt för er i en digital och inspelad form redan innan samt efter angiven tid för föreläsning. Vid angiven ”föreläsningstid” finns möjlighet till att ställa frågor och diskutera via Zoom. Detta ger er möjligheten att i egen takt och så ofta ni vill se på föreläsningarna och förbereda frågor.

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart.

  Studietakt, helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar.

  Undervisningen på plats på Stockholms universitet. Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.

  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart så sker undervisningen till största del på distans med inslag av campusträffar. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar. Du förväntas arbeta med den webbaserade lärplattformen Athena mellan kursens träffar, oavsett om de sker webbaserat eller genom campusträffar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Ingen av kurserna har obligatoriska kompensationsuppgifter.

  Examinationformer

  Delkurs 1
  Kursens examination består av två individuella uppgifter (examinationsdelar): den första innebär grundläggande statistisk analys och den andra analys av en kort intervjusekvens med användning av tematisk analys.

  1) I examinationen inom ramen för den kvantitativa kursdelen skall ni i grupp av 3 studenter under användning av en fiktiv specialpedagogisk kvantitativ studie och med hjälp av prominenta programvaror i det pedagogiska forskningsfältet (SPSS, alternativt open source version PSPP), genomföra olika grundläggande bivariata analyser, som: 
  •    signifikanstest av skillnader mellan två gruppers medelvärde (T test), 
  •    ChiTvå test, lämpliga korrelationsmått för bivariata analyser av variabler med varierande skalnivåer, 
  •    enkla linjära regressioner. 
  Genom dessa test får du möjlighet att visa din metodiska förmåga att kunna förstå och genomföra grundläggande statistiska analyser med specialpedagogiska material. Resultaten ska dessutom tolkas genom att dra slutsatser om möjliga kausala och icke kausala samband och generaliseringar av resultat inom en population. 

  2) I examinationen inom ramen för den kvalitativa kursdelen ska du, individuellt, genomföra en kvalitativ analys (tematisk analys eller kval. innehållsanalys av en given empiri).

  Delkurs 2

  Alla videos, föreläsningspowerpoints och seminarieövningar och annat material till hjälp vid examinationen finns tillgängliga i ”Planering” för Delkurs 2 i Athena.

  Examinationsuppgiften är att skriva en kortfattad systematisk litteraturstudie. 

  Se exempel på hur studenter löst uppgiften i Athena Delkurs 2 ”Förberedelser” samt för närmare anvisningar se ”Inlämning Examination” efter Kurstillfälle 5.

  Examinationsdatum och Omexaminationsdatum

  Examinationsdatum och omexaminationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.
  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  UQ3SLY halvfart HT24

  delkurs 1: Jude Tah
  delkurs 2: Eva Berglund

  UQ3SLY helfart HT24

  delkurs 1: Ulrika Norburg
  delkurs 2: Eva Berglund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemalänkar HT24

  UQ3SLY Helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  UQ3SLY Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  Schemalänkar HT23

  UQ3SLY Helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  UQ3SLY Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Studieinformation

  Webbregistrering
  För att påbörja dina studier HT24 måste du vara registrerad på din kurs. Webbregistreringsperioden för HT24 är öppen mellan 5–11 augusti 2024, du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  Digitala verktyg och tjänster 
  Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

  Digitala verktyg och tjänster

  Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.

  Vanliga studentfrågor (FAQ)

  Tillgodoräknande

  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen. Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med riktat pedagogiskt stöd.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

 • Kontakt

  Kursansvarig

  UQ3SLY halvfart HT24

  delkurs 1: Jude Tah
  delkurs 2: Eva Berglund

  UQ3SLY helfart HT24

  delkurs 1: Ulrika Norburg
  delkurs 2: Eva Berglund

   

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver riktat pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se