Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning

Kursen ger dig kunskap om vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder inom specialpedagogik och hur de kan användas i problemställningar i forskningen. Den ger dig också kunskap att fördjupa dig i empirisk forskning inom din specialisering, genom en utvecklad förmåga att metodiskt söka igenom vetenskapsartiklar och att sammanhållet redogöra för slutsatser.

 • Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
 • Delkurs 2: Fördjupad bedömning 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Kursen innehåller två delkurser:

  Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.

  • vetenskapsteoretisk bakgrund,
  • olika forskningsmetoder för insamling av empiri,
  • forskningsetiska samt allmängiltiga etiska principer.

  Delkurs 2: Fördjupad bedömning 7,5 hp

  • formativ bedömning och dynamisk bedömning inom specialpedagogiska verksamheter i ljuset av aktuell forskning om pedagogisk bedömning,
  • test- och bedömningsredskap i relation till lärandeteoretiska perspektiv och forskning om elever med olika lärandehinder,
  • historiska perspektiv på test och bedömningstraditioner och - observationer, taxonomier och matriser som strukturerande redskap för kunskapsbedömning.

  Delkurser

  Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminairer samt gruppvisa och individuella arbeten. Innehållsmässig är kursen uppdelad i tre delar. 
  Första delen består av föreläsningar som delvis aktualiserar innehållet om forskningsdesign från Vetenskapsteori och forskningsmetod I. Datainsamlings-metoderna intervju och enkäter presenteras och kvalitets- och etiska aspekter i specialpedagogisk vetenskaplig forskning diskuteras.

  Kursens andra del inledas med föreläsningar om kvalitativ forskning och fokuserar på arbetet med kvalitativt empiriskt material genom att arbeta med innehålls- och tematisk analys, vilka är de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning. Analysmetoderna kan mycket väl användas både i det självständiga arbetet och i minde forsknings- eller utvärderingsprojekt inom yrkespraktiken som speciallärare. Delen innehåller föreläsningar kring dessa metoder och workshops med insamlat intervjumaterial. Analysarbetet med utskrifter av intervjutranskriptioner sker i grupper bestående av 5 till 6 studenter. För arbetet behöver var och en ha med sig textmarkers i olika färger, tejp och sax vid campusträffar. Vid Zoomträffar arbetar ni i Google docs och med delad skärm i Zoom. 

  Kursens tredje del inledas med föreläsningar om kvantitativ forskning och fokuserar på arbetet med kvantitativt empiriskt material. Föreläsningarna behandlar grundläggande statistiska begrepp och metoder. Centrala områden är beskrivande statistik, signifikansstatistik samt enkla korrelationer. Det praktiska arbetet genomförs i seminarier i grupper bestående av tre studenter. Varje student använder sin egen dator. Vid genomförandet av kvantitativa analysmetoder används programmet PSPP, som är en kostnadsfri version av det välkända programmet SPSS. 

  Kursen kännetecknas även genom en så-kallad Flipped Classroom design. Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger eleverna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar i klassrummet. Det betyder de mesta föreläsningarna kommer vara tillgängliga för er i en digital och inspelad form. Föreläsningar kommer vara tillgängliga på Athena 7-10 dagar innan respektive seminarier och tills inlämningen av examinationen.

  Delkurs 2: Fördjupad bedömning 7,5 hp

  Kursen bedrivs med hjälp av föreläsningar och seminarier med övningar och förberedelser samt genom att ni genomför en individuell skrivuppgift i form av processkrivning. Datum och tider samt preliminära lokaler finns i TimeEdit. 

  Innehåll ni arbetar med specificeras i ”Planering” för delkursen i Athena. Deltagande i seminarierna är obligatoriska men utan närvarokontroll eller kompletteringar.

  Även i Delkurs 2 kommer vi till stor del att använda Flipped Classroom design. Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger studenterna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar. 

  Det betyder att alla eller de flesta föreläsningar och det mesta informationsmaterialet kommer att vara tillgängligt för er i en digital och inspelad form redan innan samt efter angiven tid för föreläsning. Vid angiven ”föreläsningstid” finns möjlighet till att ställa frågor och diskutera via Zoom. Detta ger er möjligheten att i egen takt och så ofta ni vill se på föreläsningarna och förbereda frågor.

  Seminarier bedrivs på Campus eller Zoom beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt studenternas önskemål (om tillhörig riskgrupp eller för att undvika långa resor).

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

  Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Ingen av kurserna har obligatoriska kompensationsuppgifter.

  Examinationformer

  Delkurs 1
  Kursens examination består av två individuella uppgifter (examinationsdelar): den första innebär grundläggande statistisk analys och den andra analys av en kort intervjusekvens med användning av tematisk analys.

  1) I examinationen inom ramen för den kvantitativa kursdelen skall ni i grupp av 3 studenter under användning av en fiktiv specialpedagogisk kvantitativ studie och med hjälp av prominenta programvaror i det pedagogiska forskningsfältet (SPSS, alternativt open source version PSPP), genomföra olika grundläggande bivariata analyser, som: 
  •    signifikanstest av skillnader mellan två gruppers medelvärde (T test), 
  •    ChiTvå test, lämpliga korrelationsmått för bivariata analyser av variabler med varierande skalnivåer, 
  •    enkla linjära regressioner. 
  Genom dessa test får du möjlighet att visa din metodiska förmåga att kunna förstå och genomföra grundläggande statistiska analyser med specialpedagogiska material. Resultaten ska dessutom tolkas genom att dra slutsatser om möjliga kausala och icke kausala samband och generaliseringar av resultat inom en population. 

  2) I examinationen inom ramen för den kvalitativa kursdelen ska du, individuellt, genomföra en kvalitativ analys (tematisk analys eller kval. innehållsanalys av en given empiri).

  Delkurs 2

  Alla videos, föreläsningspowerpoints och seminarieövningar och annat material till hjälp vid examinationen finns tillgängliga i ”Planering” för Delkurs 2 i Athena.

  Examinationsuppgiften är att skriva en kortfattad systematisk litteraturstudie. 

  Se exempel på hur studenter löst uppgiften i Athena Delkurs 2 ”Förberedelser” samt för närmare anvisningar se ”Inlämning Examination” efter Kurstillfälle 5.

  Examinationsdatum och Omexaminationsdatum

  Examinationsdatum och omexaminationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.
  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.