Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att forska inom specialpedagogik

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets tredje del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i tre delkurser, två på 7,5 hp och ett examensarbete om 15 hp.

I kursen Att forska inom specialpedagogik ingår tre delkurser:

 • Delkurs 1. Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Delkurs 2. Teori och praktik i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp
 • Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp
 • Kursupplägg

  Delkurs 1. Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  Delkursen ger en vetenskapsteoretisk bakgrund och presenterar olika forskningsmetoder för insamling av empiri, samt forskningsetiska aspekter.
  Delkurs 2. Teori och praktik i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp
  Delkursen behandlar problemområden med anknytning till specialpedagogiska verksamheter. Vidare ger delkursen en fördjupning i nationell och internationell specialpedagogisk forskning där tvärvetenskapligheten och komplexiteten i ämnet fokuseras.
  Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp
  Delkursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom specialpedagogens kunskapsområde. Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete.

   

  Undervisning

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5, cirka 1 gång i månaden. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

   

  Undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, arbete i studentarbetslag samt i form av grupphandledning och individuell handledning.
  Arbetet i delkurs 3 innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst två ventileringsseminarier.
  Varje uppsats har två författare. I arbetet ska arbetsfördelningen klargöras för att möjliggöra individuell examination. Om särskilda skäl föreligger kan ensam författade tillåtas. I studiehandledningen anges vilka inslag i kursen som är obligatoriska och hur eventuell frånvaro kompenseras.
  Under kursens gång ges studenterna möjlighet att påverka kursens arbetssätt. Formativa och summativa utvärderingar sker i samband med varje delkurs. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

   

  Examination

  Delkurs 1 examineras dels genom en muntlig gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en gruppuppgift och dels genom en individuell muntlig uppgift.
  Delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete på avancerad nivå, vilket framläggs vid ett öppet seminarium, dels genom en opponering av ett annat självständigt arbete.
  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Betygsskala
  Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
  Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
  Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro enligt anvisningar. För att få betyg på delkurs krävs lägst betyget E samt förgruppexaminationer betyget G. För gruppexaminationer ges endast betyget G (godkänt) eller U (underkänt).
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielsefrån skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
  Examinationstillfällen och underkännande
  För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till prefekt, på delegation av institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  Kompletteringsuppgifter
  F och Fx är underkända betyg. I delkurs 1 ges inte möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg. I delkurs 2 erbjuds vid Fx ett kompletteringstillfälle efter överenskommelse med examinator efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator.
  Handledartid
  Varje studentarbete har rätt till minst tjugofem timmars handledning, varav kontakttiden kan utgöra 8 timmar.
  Handledartiden kan ske individuellt eller i mindre grupp.

  Bedömningsgrunder
  Vid betygssättning av självständigt arbete används följande bedömningsgrunder:
  -självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en avgränsad forskningsuppgift och relatera den till relevanta forskningsresultat
  -visa på metodologisk och forskningsetisk medvetenhet
  -analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat
  -med språklig och kommunikativ klarhet presentera ett vetenskapligt arbete i en skriftlig rapport
  -försvara ett eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete och ge konstruktiva
  -förslag till hur detta skulle kunna utvecklas.
  Byte av handledare och examinator
  Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte ska, med skriftlig motivering, lämnas till studierektor. Byte av handledare sker i mån av resurser.
  Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt att begära att annan examinator utses vidnästkommande prov. Framställan om detta ska göras till prefekt, på delegation av institutionsstyrelsen.
  Konsekvenser
  Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, kan ansöka omförlängd handledartid hos institutionsstyrelsen.
  Övergångsbestämmelser
  När en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
  Begränsningar
  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
  Övrigt
  Kursen ges som programkurs på avancerad nivå inom Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Efter genomförd utbildning har studenten även 90 högskolepoäng i ämnet specialpedagogik.
  Kurslitteratur
  Litteratur med relevans för forskningsområdet väljs i samråd med handledaren. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader förekursstart.

   

  Examinator

  VT23 halvfart:
  Ulrika Norburg, Kari Trost

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT23
  HT2023 UQ3SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2023 UQ3SPP halvfart delkurs 1 & delkurs 2: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema VT23
  VT2023 UQ3SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema HT22
  HT2022 UQ3SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2022 UQ3SPP halvfart delkurs 1 & delkurs 2: Länk till kursens schema i TimeEdit

  Observera att all undervisning i delkurs 3 Självständigt arbete 15,0 hp av UQ3SPP sker digitalt.

   

   

   

 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Inför kursstart, behöver du registrera dig till kursen via Ladok. Efteråt får du tillgång till lärplattformen Athena.

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

   

  Studieinformation

  • Webbregistrering för HT23
   För att fortsätta dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs. Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023. Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se

   


  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.