Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra stödbehov i skolan. Alternativa verktyg och kompensatoriska hjälpmedel diskuteras. Betydelsen av kritiskt granskande förhållningssätt i relation till aktuell forskning, pedagogiska insatser och diagnostiska material behandlas. Kursen betonar fortgående utvärdering och omprövning av individuella stödinsatser i undervisningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen